Aksjonærbrev


Til aksjonærene i PhotoCure ASA
Kjære aksjonær,

I lys av de siste dagers medieomtale av PhotoCure ønsker vi å klargjøre enkelte forhold rundt selskapets første produkt Metvix®.


Metvix® er et nytt farmasøytisk spesialpreparat under utvikling for fotodynamsik terapi (PDT) av hudkreft (BCC) og forstadier til hudkreft (AK). Metvix® som er utviklet av PhotoCure basert på forskning ved Det Norske Radiumhospital, er utprøvd eller under utprøving i et bredt klinisk program som omfatter 72 kliniske sentre i 3 verdensdeler med over 2000 pasienter. Søknad om markedsføringstillatelse i Europa for AK ble innsendt i mai 2000. Vi forventer å kunne sende inn en søknad om markedsføringstillatelse for såkalt høy risiko BCC i Europa innen 12 måneder.


Det er blitt hevdet at alternative behandlingsmetoder som kirurgisk eksisjon og frysing gir like gode resultater som Metvix-kremen. I PhotoCures multinasjonale fase III studie for AK sammenlignet man Metvix® PDT med dagens standardbehandling som er cryoterapi (frysing av lesjonene med nitrogen). Resultatet av denne studien viste at disse behandlingsformene ga likt behandlingsresultat når det gjelder respons, men Metvix® PDT ga et vesentlig bedre kosmetisk resultat. Hele 74 % av pasientene som tidligere hadde blitt behandlet med andre metoder for AK foretrakk Metvix® PDT fremfor cryoterapi. Hele 96 % av de behandlende legene bedømte at pasienter behandlet med Metvix® PDT hadde et utmerket eller godt kosmetisk resultat mot tilsvarende 81 % for cryoterapi. Selskapets studier for BCC og høy-risiko BCC viser også svært gode kosmetiske resultater. Vi mener at kosmetiske resultater er meget viktige i denne behandlingen fordi omkring 85 % av lesjonene inntreffer i hodet/ansiktet.


Bruk av Metvix® PDT er en relativt enkel prosedyre som foretas poliklinisk. En behandling tar omkring 3 timer som for pasienten i all hovedsak er ventetid og der det meste av helseteamets innsats kan utføres av hjelpepersonell. Metvix®-kremen absorberes dessuten selektivt i kreftcellene og gir kun meget begrensede bivirkninger. Data fra en langtidsstudie på pasienter med BCC dokumenterer at faren for tilbakefall er 6 % for primær BCC etter 3 år. Lesjonene viste normal tilheling uten tegn til lokale eller systemiske bivirkninger.


Vi forventer at vi vil få markedsføringstillatelse for Metvix® i Europa for AK i 2001. Selskapet har til hensikt å selv markedsføre og selge Metvix® i Norden og å inngå en markedsføringsavtale med en eller flere farmasøytiske selskaper for salg utenfor Norden.


Vi mener Metvix® vil bli et viktig fremskritt i behandlingen av AK, BCC og høy risiko BCC, og vi undersøker nå produktets bruk for andre indikasjoner. Dette er store og voksende markeder og representerer viktige forretningsmuligheter for PhotoCure.


Det vises forøvrig til meldinger fra selskapet siste 12 måneder som er lagt ut på selskapets internettside på www.photocure.no.

Abonner