Ansatte aksjer og aksjeopsjoner
Selskapets vedtekter er endret som følge av kapitalforhøyelsen og vedtektenes § 4 lyder nå:
”Selskapets aksjekapital er kr. 8.545.000,- fordelt på 17.090.000 aksjer á kr. 0,50, lydende på navn og fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)”.

Styret i PhotoCure ASA har vedtatt å tildele tilsammen 65.000 aksjeopsjoner til nye ansatte i selskapet. Utøvelseskurs for opsjonene tilsvarer markedskurs ved ansettelse og ligger mellom 126 og 129 kr. per aksje. Aksjeopsjonene kan utøves frem til og med første halvår 2005, men en tredjedel kan først utøves i 2003, neste tredjedel i 2004 og resterende i 2005. Tildelingen er et ledd i selskapets incentivprogram.Oslo 26. oktober 2000

Abonner