Emisjon i PhotCure ASA er betydelig overtegnet

EMISJON I PHOTCURE ASA ER BETYDELIG OVERTEGNET OG EMISJONSKURS ER FASTSATT TIL 155 KR. PER AKSJE


“Vi er veldig tilfreds med at denne transaksjonen ble så godt mottatt i markedet i form av såvel etterspørsel, geografisk spredning og investor kvalitet”, sier adm. direktør Vidar Hansson. ”Dette er et viktig skritt fremover for PhotoCure og medfører at vi kan øke innsatsen innen utvikling av nye produkter for diagnostikk og behandling av kreft”, tillegger Hansson.


Aksjene i PhotoCure ASA forventes notert på hovedlisten på Oslo Børs den 29 mai under symbolet PHO. Tilretteleggere for plasseringen er Deutsche Bank AG, Fondsfinans ASA, Carnegie ASA and Christiania Markets. Tilretteleggerne har fått en opsjon til å utvide emisjonen som kan utøves i 30 kalender dager etter datoen selskapets aksjer blir notert på Oslo Børs. Dette gir tilretteleggerne rett til å kjøpe inntil 230.000 aksjer til kurs 155 kr. per aksje. Utøves opsjonen, skal aksjene utstedes av PhotoCure ASA.


PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap etablert i 1993. PhotoCure utvikler produkter for fotodynamisk behandling (PDT) og diagnostikk av kreft. PDT er en to trinns prosess som involverer bruk av et lys-sensitivt legemiddel og påfølgende belysning som aktiverer legemiddelet. Alle selskapets produkter er basert på patentert teknologi utviklet ved Det Norske Radiumhospital. PhotoCure har gjennomført endelige registrerings----studier (fase III) med sine første produkter Metvix® og Curelight i Europa for aktinisk keratose (forstadie til hudkreft), og selskapet sendte inn første søknad om markedsføringsgodkjennelse i Europa i begynnelsen av mai 2000. Endelige kliniske registrerings-studier for hudkreft (basalcelle karsinom) pågår.


Oslo, den 22. mai 2000

Abonner