Photocure - Tilbakekjøp av egne aksjer og foreslått ekstraordinært utbytte på kr 4,00/aksje

Styret i Photocure ASA har 27. oktober 2009 vedtatt å umiddelbart iverksette tilbakekjøp av egne aksjer innenfor eksisterende fullmakt og foreslår samtidig et ekstraordinært utbytte på NOK 4,00 per aksje. Styret foreslår videre at tilbakekjøpsfullmakten, som i dag er på opptil 3% av selskapets aksjekapital, utvides til maksimalt 10% av selskapets aksjekapital. Formålet med tilbakekjøpene og foreslått utbytte vil være å redusere kapitalen. Photocure tar sikte på å amortisere ervervede aksjer etter at tilbakekjøpsprogrammet er avsluttet.


I sammenheng med ovennevnte vil det bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling 25. november 2009.


Avhendelsen av rettighetene, eiendelene og forpliktelsene knyttet til Metvix for opp mot EUR 51 millioner, som meldt 1. oktober 2009, har medført at Photocure besitter en stor kontantbeholdning. Styret er av den oppfatning at det er riktig å la aksjonærene ta del i denne i form av det foreslåtte ekstraordinære utbyttet og ser det videre som verdiskapende for aksjonærene at deler av kontantbeholdningen benyttes til å erverve egne aksjer.


Forutsatt godkjennelse av den planlagte ekstraordinære generalforsamlingen vil utbyttet bli utbetalt i desember 2009 til Selskapets aksjonærer pr. generalforsamlingsdatoen.
 
Tilbakekjøp av egne aksjer vil starte umiddelbart og gjennomføres over Oslo Børs i tråd med etablert markedspraksis og i tråd med børsen sine retningslinjer. Tilbakekjøpet vil være inntil 25% av det daglige volumet, men med en øvre grense på totalt 3% av selskapets aksjekapital inntil en utvidelse til 10% av selskapets aksjekapital eventuelt blir godkjent av ekstraordinær generalforsamling som nevnt ovenfor. Det vises forøvrig til generalforsamlings-vedtak av 29. april 2009 som følger: "Styret gis i henhold til allmenn-aksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen inntil NOK 331 399. Det beløp som kan betales pr. aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 100. Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2010, dog ikke utover 30. juni 2010."


Slik Styret vurderer det, vil Photocure uavhengig av foreslåtte tiltak ha finansiering både for det nåværende utviklingsprogrammet og for evaluering av nye muligheter fremover.  Photocure vil som tidligere kommunisert fokusere sin dermatologiske aktivitet på utvikling og kommersialisering av Visonac(TM) og andre produkter for å etablere en sterk kommersiell plattform innenfor sin PDT-baserte teknologi ved siden av øvrig virksomhet.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Adm. direktør Kjetil Hestdal, E-post: kh@photocure.no, Mobil: +47 913 19 535
Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

Abonner