Q-FREE RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2013

Q-Free rapporterte et driftsunderskudd (EBIT) på 53 millioner kroner for første kvartal 2013, inklusiv en avsetning på 25 millioner kroner for restrukturering knyttet til et nytt resultatforbedringsprogram. Dette kan sammenlignes med et driftsunderskudd på 10 million kroner i første kvartal i fjor. Resultat før skatt viste et underskudd på 55 millioner kroner i første kvartal 2013, mot et underskudd på 8 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Inntektene økte med 14% til 138 million i første kvartal, og den negative resultatutviklingen skyldes i hovedsak endringer i inntektssammensetning og økte driftskostnader. Prosjektinntekter utgjør en relativt sett høyere andel av inntektene sammenlignet med produktsalg og service/vedlikehold, noe som har negativ innvirkning på driftsmarginen.

Sammenlignet med første kvartal 2012 har driftskostnadene økt på grunn av høyere prosjektaktivitet og forberedelser for Jakarta-prosjektet, samt at en større andel av teknologikostnadene er blitt utgiftsført. Driftskostnadene i første kvartal 2013 gjenspeiler også de økte aktivitetene for å bygge en posisjon innen Advanced Transportation Management Systems (ATMS).

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med 23 million kroner i første kvartal, mens kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med 19 millioner kroner inklusiv 7 million kroner knyttet til oppkjøpet av TCS International. Netto endring i kontanter var -42 millioner kroner, noe som ga en kontantbeholdning på 327 millioner kroner ved utløpet av kvartalet.

Ordreinntak i kvartalet var 89 millioner kroner, i hovedsak bestilling av brikker i Brasil og Chile. Q-Free venter fremdeles på oppstart av selskapets store Electronic Law Enforcement (ELE) prosjekt i Jakarta, noe som vil øke ordrereserven betydelig.

Q-Free forventer fortsatt en positiv langsiktig markedsutvikling, med spennende prosjektmuligheter i flere markeder. Imidlertid fluktuerer Road User Charging (RUC) markedet betydelig, og dagens aktivitets- og omsetningsnivå er ikke tilstrekkelig til å bære dagens kostnadsbase. For å gjøre selskapet mer finansielt robust lanserer Q-Free et resultatforbedringsprogram med målsetning om en reduksjon i årlige driftskostnader og investeringsutgifter på 60 millioner kroner. Selskapet har tatt en avsetning på 25 millioner kroner for restruktureringskostnader i resultatregnskapet for første kvartal 2013.

På lengre sikt vil svingningene i omsetning og avhengigheten av enkeltstående RUC-prosjekter bli ytterligere redusert gjennom at selskapet strategisk øker eksponeringen mot ATMS-markedet.

Vedlegg: Presentasjon og rapport

Oslo, 24. april 2013

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Øyvind Isaksen, mobil: +47 908 76 398

CFO Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca 300 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com, Twitter: @Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.