215 millioner kroner til bedre kollektivtransport i Stavangerregionen

Den sterke befolkningsveksten i Stavangerregionen tilsier at kollektivtransport må ta unna en større andel av persontransporten for å unngå trafikkø og klimagassutslipp fra vegtrafikken.  For å løse utfordringene, ønsker regjeringen å bidra med midler i dette byområdet.  

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet ønsker å inngå en fireårig avtale med Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola om tilskudd fra belønningsordningen på til sammen 215 millioner. Avtalen skal gjelde for perioden 2013-16. I 2013 skal byområdet tildeles 35 millioner kroner og de tre siste 60 millioner kroner per år.

En forutsetning for avtalen er at byområdet oppnår målet om nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2013-2016. Dette er i tråd med målene i Stortingets klimaforlik fra 2012 og i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Formålet med den statlige Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal oppnås ved nullvekst i personbiltransport og ved å øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

For flere opplysninger – se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)