Åpner for at Avinor Flysikring AS kan drive konsulentvirksomhet i utlandet

Report this content

- Avinors kunnskap og erfaring har en verdi som bør brukes. Vi åpner derfor nå for at Avinor kan drive konsulentvirksomhet i utlandet. Det vil styrke Avinor, bygge ytterligere kompetanse i selskapet og samtidig stimulere til økt effektivitet gjennom konkurranse mot andre miljøer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet åpner for at Avinor Flysikring AS kan levere konsulenttjenester innenfor selskapets kjernevirksomhet også utenfor Norge. Dette gjelder blant annet innenfor fjernstyrte tårn og luftromsorganisering.
 
- Som et viktig steg på veien til å åpne for konkurranse om flysikringstjenester i Norge, ble Avinor flysikring AS dannet som et datterselskap av Avinor AS i 2014. Videre skal nå Avinor flysikring utvikle egen organisasjon for å forberede seg på fremtidig konkurranse, sier samferdselsministeren.

Nye markedsmuligheter for Avinor

Åpning for konsulentvirksomhet i utlandet vil gi Avinor flysikring nye markedsmuligheter og medvirke til å bygge kompetanse i selskapet. Samferdselsdepartementet legger til grunn at konsulentvirksomheten skal være lønnsom, og at det ikke skal være annen risiko i denne virksomheten enn arbeidsinnsatsen i konsulentoppdraget.

Flere opplysninger: Prop. 19 S (2015-2016) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet