Belønningsordningen: 812 millioner kroner til kollektivtransport i storbyområder

- Seks storbyområder som har forpliktet seg til å arbeide for fremkommelighet og miljø, belønnes nå for innsatsen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Belønningsmidler 2014:

  • Oslo – 280 millioner kroner
  • Bergen – 162 millioner kroner
  • Trondheim – 170 millioner kroner
  • Stavangerområdet – 60 millioner kroner
  • Kristiansand – 80 millioner kroner
  • Grenland – 60 millioner kroner

Midlene går til storbyområder som gjennom et godt kollektivtilbud og effektive miljøtiltak klarer å få flere til å reise kollektivt, gå eller sykle.

Krav til effekt

- Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt, sier samferdselsminister Solvik Olsen.

Samferdselsdepartementet stiller krav til storbyområdene som deltar, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år. Etter at disse rapportene nå er vurdert, er utbetalingene for 2014 klare.

Storbyområdene som har fått midler, har enten oppfylt kravene i sine fireårige avtaler med departementet, eller er i ferd med å gjøre det.

Midler til andre byområder

Nedre Glomma har allerede blitt tildelt 60 millioner kroner for 2014.

Buskerudbyens tidligere avtale utløp i 2013, og det er søkt om ny avtale fra 2014.

Mer om ordningen

Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

Ordningen er etablert med bakgrunn i St.meld.nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St.prp.nr.1 (2002-2003) og trådte i kraft fra og med budsjettåret 2004, og finansieres over Samferdselsdepartementets budsjett.