Drøyt 2 millioner kroner til kollektivtransport i distriktene i Akershus

Bedre kollektivtilbud er viktig for bolyst og livskvalitet. Ved effektiv samordning mellom ulike forvaltingsnivåer og tilpasset organisering av transporttilbud, skal den statlige tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” stimulere til at midler blir brukt smart og effektivt, og føre til en vesentlig forbedring for de reisende. 

- Prosjektene som Akershus fylkeskommune legger opp til for kollektivtransport har potensial til å kunne tas i bruk over hele landet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Alt i alt tildeler regjeringen 2,1 millioner kroner til Akershus fylkeskommune fra den statlige tilskuddsordningen. Midlene er fordelt slik:

-          Fylkeskryssende rushtidslinjer: Kr 622 000

-          Trafikantinformasjon og designprogram: Kr 235 000

-          Mobil billettering i distriktene: Kr 1 193 000

-          Bestillingstransport for Eidsvoll (kveld): Kr 50 000

Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) ble opprettet av regjeringen i 2007. Regjeringen har i Soria Moria I-erklæringen slått fast at det skal utvikles et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene.

Formålet med tilskuddsordningen er å vise hvordan kollektivtilbud kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. Målet er å gjennomføre tiltak på utvalgte steder og strekninger for å oppnå betydelig forbedring av tilbudet til de reisende i distriktene. Tre hovedhensyn ligger til grunn for prioritering av tilskudd:

  • ”Beste praksis” - skal ligge til grunn for gjennomføringen av tiltak med strukturert linjenett, bestillingstransport, knutepunkt m.v. for klar styrking av kollektivtilbudet.
  • Samarbeid - prosjekter som utnytter samarbeid mellom sektorene og forvaltningsnivåene for synergieffekter, kvalitetsforbedringer og/eller økonomiske besparelser, skal prioriteres.
  • Mobilitet - prosjekter som har kvaliteter for økt mobilitet, som utnytter trafikkgrunnlaget lokalt, og som bidrar til forbedret livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, skal prioriteres til kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

 
Fylkeskommunene gjennomfører prosjekter med minst 50 prosent egenandel, slik at den statlige støtten kommer som et tillegg til, og ikke en erstatning for, midler fra lokale myndigheter.

For flere opplysninger – vennligst ta kontakt med de fylkeskommunen.

For 2012 tildeler Sameferdselsdepartementet 21,7 millioner kroner til kollektivtransport i distriktene, fordelt på 35 prosjekter i 11 fylkeskommuner.

Les mer om KID-ordningen på Samferdselsdepartementets nettsider.

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)