E10 og riksveg 85 Evenes – Sortland: Valg av løsning for videre planlegging og utbygging

- Utbygging av E10 mellom Evenes og Sortland fører til tryggere trafikk, økt framkommelighet og kortere reisetid. Vegen er viktig som transportåre fra E6 til Lofoten og Vesterålen. Den har stor betydning for reiseliv og næringsliv i regionen, blant annet transport av fisk.    

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå har fastsatt hvilke alternativer skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging av E10 og riksveg 85 på strekningen Evenes – Sortland, i Nordland og Troms.

Eventuelle økonomiske prioriteringer av utbyggingen vil skje i forbindelse med Nasjonal transportplan og i årlige budsjetter.

Disse alternativene skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging:

  • ”Konsept 2 - Innkorting Kanstadbotn – Fiskfjord”: Ny trase med 6 kilometer tunnel Kanstadbotn – Fiskfjord, som gir 19 kilometer kortere reiseavstand. Beregnet kostnad 3,1 milliarder 2011- kroner.

  • ”Konsept 3 - Innkorting Kanstadbotn – Fiskfjord og Sandtorg- Evenes lufthavn": Samme som konsept 2, i tillegg kommer ny kryssing av Tjeldsundet med ny veg nord for Evenes. Gir ytterligere 15 kilometer innkorting. Aktuelle traseer skal ikke gå gjennom verneområder. Beregnet kostnad 3,8 milliarder 2011-kroner.

Som premiss for behandlingen har det ligget en forutsetning om at ny kryssing av Tjeldsundet (”Konsept 3) først kan være aktuell når alternativet ”Konsept 2 – Innkorting Kanstadbotn – Fiskfjord” er ferdig bygget.

Valg av alternativer er fastsatt etter behandling i regjeringen.

De valgte alternativene er i tråd med anbefalingen i Statens vegvesens konseptvalgutredning og anbefaling i en ekstern kvalitetssikring (KS1) som er utført av Det Norske Veritas AS, Advansia AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Strekningen omfatter kommunene Evenes, Skånland, Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Sortland.

For flere opplysninger - se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)