E39 Svegatjørn – Rådal et steg nærmere oppstart

– Jeg er svært glad for det nå er fattet nødvendige lokalpolitiske vedtak i Hordaland, slik at vi nå snart kan ferdigstille en stortingsproposisjon for vegstrekningen E39 Svegatjørnm-Rådal. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Hordaland fylkesting i juni fattet sine nødvendige vedtak.

– Jeg er utålmodig etter å ta saken videre etter så lang tid. Dette har vært et komplisert prosjekt med lang forhistorie og lang planleggingstid.  Nå er vi ett steg nærmere oppstart, og Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet gir arbeidet høy prioritet framover. Saken vil bli lagt fram for Stortinget så raskt som mulig, avslutter Solvik-Olsen.

Svegatjørn – Rådal er et stort veiprosjekt til 6,5 mrd kroner. Prosjektet gir en viktig forbedring på E39, og ligger i kommunene Os og Bergen i Hordaland. Prosjektet omfatter bygging av om lag 16 km firefelts veg i ny trasé på E39 vest for Nesttun, hvorav om lag 13 km skal gå i tunnel. I tillegg legges om lag 3 km av rv 580 i ny trasé, og fylkesvegen i Lysefjordområdet vil bli rustet opp.

E39 mellom Os og Bergen har i dag dårlig standard. Trafikkbelastning utgjør om lag 15000 kjøretøy, hvorav en høy andel er tungtrafikk. Oppstart skal etter planen skje i 2015, og prosjektet skal være ferdigstilt i 2021/22.