Graver-utvalget kritiserer Statens vegvesen for manglende åpenhetskultur

- Graver-utvalget har levert et grundig arbeid. Jeg konstaterer at utvalget påpeker flere forbedringsområder for Statens vegvesens arbeid, blant annet håndtering og arkivering av informasjon. Jeg merker meg at det også stilles spørsmål ved åpenhetskulturen. Vi satte allerede i fjor inn tiltak på området, og vil bruke utvalgets anbefalinger for ytterligere å sikre en god åpenhetskultur.

- Samtidig påpeker utvalget at det ikke har funnet grunn til å tro at etaten har holdt rapportene tilbake for å beskytte seg mot eventuelle erstatningskrav. Utvalget sier at selv om det de har funnet ikke "fremstår som særlig alvorlig, fremstår det likevel som klart uheldig". Videre er jeg kjent med at riksadvokaten allerede har gjennomført egne undersøkelser for å vurdere om det var grunnlag for gjenopptakelse av saker der noen var dømt for uaktsomt drap i trafikken. Undersøkelsene gav ikke grunnlag for gjenopptakelse.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at utvalget som har gransket Statens vegvesen praktisering av offentlighetsloven knyttet til ulykkesanalyserapportene (UAG), i dag la fram sin rapport.

- Når det er sagt, ser jeg med det største alvor på den kritikk som utvalget retter mot manglende åpenhet. Vi må bruke denne runden til å sikre en bedre praksis enn den vi har sett. Jeg forventer at ledelsen i våre etater utøver sine oppgaver i tråd med de forvaltningsrettslige prinsippene som skal ligge til grunn for statlig virksomhet. Her er åpenhet og likebehandling helt sentralt. Selv om det ikke er funnet klare brudd på lovbestemmelser når det gjelder deling av informasjon fra UAG-rapportene, er jeg urolig for de funn som er gjort når det gjelder manglende praktisering av åpenhet i Statens vegvesen.

Bakgrunnen for at utvalget ble nedsatt
Solvik-Olsen besluttet i mai 2014 å nedsette et uavhengig utvalg som skulle vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighetsloven knyttet til sine ulykkesanalyserapporter (UAG). Bakgrunnen var at diverse oppslag i mediene hadde skapt usikkerhet om Statens vegvesen deler sin informasjon med berørte aktører på riktig måte. Utvalget startet arbeidet høsten 2014, og har vært ledet av professor dr. juris ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver.

- Oppslagene om manglende innsyn i UAG-rapportene i fjor vår skapte usikkerhet og uro i Statens vegvesen, hos trafikkofre og hos folk flest. For å oppnå en best mulig innsikt og tillit i saken, var det naturlig at et eksternt utvalgt gjorde en bred vurdering av om Statens vegvesen hadde overholdt sin informasjonsplikt om opplysningene i ulykkesrapportene. Det har jeg nå fått.

Konklusjonen er at åpenheten absolutt ikke har vært god nok. Den har riktignok vært innenfor loven, både overfor media, etterlatte, politiet, domstoler og parter i rettssaker. Åpenheten har likevel ikke vært på det nivå man burde forvente av en offentlig etat.

Utvalget peker på at Statens vegvesen siden 2011 ikke har gitt noen - verken politiet eller andre - uhindret innsyn i UAG-rapporter før medieoppslagene våren 2014. Dette til tross for at UAG-arbeidet bygger på retningslinjer fra 2004 som sier at politiet skal ha tilgang til rapportene.

- Dette er svært uheldig, og allerede i fjor vår bad jeg Vegdirektoratet om å praktisere større åpenhet rundt rapporten. Etaten bekrefter at de har fulgt opp våre styringssignaler, sier samferdselsministeren.

Ikke grunnlag for gjenopptaking av saker med domfelte
I noen av medieoppslagene ble det hevdet at personer kan ha vært feilaktig dømt fordi Statens vegvesen ikke har gitt politiet tilgang til rapportene. Samferdselsministeren bad da om at det skulle gis tilgang til all informasjon som kan stilles til rådighet.

Det har ikke vært en del av Graver-utvalgets mandat å vurdere gjenopptakelse av straffesaker. Derimot iverksatte Riksadvokaten egne undersøkelser for å vurdere om det var grunnlag for gjenopptakelse av saker der noen var dømt for uaktsomt drap i trafikken. 202 saker ble gjennomgått i alle landets statsadvokatregioner, men politiet fant ikke grunnlag for at noen var feilaktig dømt og ingen av saken er foreslått gjenopptatt av Riksadvokaten.

- Jeg er glad for at undersøkelsene viser at det ikke er grunnlag for å påstå at noen blitt feilaktig dømt som følge av at UAG-rapportene ikke har blitt gitt politiet. Politiet er da også en sentral kilde til informasjon i Statens vegvesens utarbeidelse av UAG-rapportene, sier Solvik-Olsen.

Men samferdselsministeren mener det er alvorlig at Graver-utvalget i sine undersøkelser finner en manglende praktisering av åpenhet i Statens vegvesen.

- Trafikksikkerhet er høyt prioritert i regjeringen, og vi anser ulykkesanalysearbeidet til Statens vegvesen som en viktig del av arbeidet for færre skadde og drepte i trafikken. Men arbeidet - og informasjonsdeling knyttet til arbeidet – må selvsagt foregå innenfor klare rammer og retningslinjer som faktisk blir fulgt. UAG-arbeidet er ment å gi oss sikrere trafikk. Ingen er tjent med at dette arbeidet settes i tvil gjennom kritikk om manglende åpenhet rundt rapportene, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren vil nå gå nøye gjennom rapporten til Graver-utvalget, og deretter følge opp anbefalingene i rapporten overfor Vegdirektoratet.

For flere opplysninger - se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)