Jernbaneverket skal utrede fremtidig godsterminal i Bergen

- Kapasiteten på godsterminalen i Bergen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi arbeidet med å se på fremtidige løsninger og alternativer til dagens terminal på Nygårdstangen. Samferdselsdepartementet vil om kort tid gi Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Bergensområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det har de sist månedene vært mye diskusjon knyttet til den videre utviklingen av godsterminalen på Nygårdstangen. Av hensyn til pågående prosesser er det viktig å avklare hvordan Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med denne saken. I oppdragsbrevet til Jernbaneverket vil Samferdselsdepartementet legge premissene for det videre arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU).

- Den rødgrønne regjeringen la i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 opp til å utsette konseptvalgutredningen for nytt logistikknutepunkt i Bergensområdet til den nasjonale godsanalysen er ventet ferdigstilt i 2015. Så lenge disse to arbeidene er godt koordinert, ser vi ingen grunn til å vente med å sette i gang konseptvalgutredningen. Det trengs ingen store analyser for å skjønne at det trengs et nytt logistikknutepunkt i Bergensområdet, sier Ketil Solvik-Olsen.

Jernbaneverket har tidligere pekt på behovet for å sette i gang en konseptvalgutredning for logistikknutepunkt i Bergen. Det er også et sterkt lokalpolitisk ønske om å flytte dagens terminal fra den sentrale lokaliseringen på Nygårdstangen. Godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen ligger sentralt i byen, og i direkte tilknytning til det viktigste knutepunktet for kollektivtrafikken. Området er derfor godt egnet til byutvikling. En KVU vil være viktig for både å avklare nærmere ulike alternativer til dagens godsterminal, men også for å se på alternativ bruk av disse verdifulle arealene.


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf. nr.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)