Kollektivtransport: 450 000 kroner til holdeplass ved sykehuset i Tromsø

​- Disse midlene skal bidra til å gjøre reisekvaliteten bedre for alle passasjerer som transporteres med buss til og fra sykehuset i Tromsø, i tillegg til å bedre tilbudet til de funksjonshemmede.

Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet gir Troms fylkeskommune tilsagn om 450 000 kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken til å planlegge oppgradering av holdeplassen ved universitetssykehuset i Tromsø i 2011.

Tilskuddet gis til utarbeidelse av en reguleringsplan som legger til rette for at holdeplassen oppfyller kravene til universell utforming. Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden. Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Vegdirektoratet administrerer ordningen.

Samferdselsdepartementets tilsagn er gitt med forbehold om at Stortinget vedtar statsbudsjettforslaget om å videreføre tilskuddsordningen i 2011.

Pressetelefon: 919 14 777

Hele saken:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2010/kollektivtransport-450-000-kroner-til-ho.html?id=626607