Kollektivtransport i distriktene: 20 millioner kroner lyses ut til forsøksordning

​– Effektiv og tjenlig kollektivtransport er viktig for folks velferd. I distrikter med lavt passasjergrunnlag er det nødvendig med nye og målrettede løsninger og tiltak, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet inviterer nå fylkeskommunene til å søke om statlig tilskudd til forsøk for å styrke kollektivtransporten i områder der passasjergrunnlaget er så lavt at det ikke kan dekkes av dagens rutetilbud alene. 

I forslaget til statsbudsjettet for 2011 er det satt av 20 millioner kroner til å videreføre tilskuddordningen for kollektivtransport i distriktene (KID). Målet med ordningen er å vise hvordan kollektivtilbudet i distriktene kan styrkes gjennom nye løsninger og mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. Utveksling av erfaringer og informasjon mellom fylkeskommunene er en viktig del av ordningen, som ble opprettet høsten 2007.

KID-ordningen ble evaluert i 2010.  I tråd med anbefalingene i evalueringen har Samferdselsdepartementet gjort enkelte justeringer i ordningen for 2011, blant annet når det gjelder rapportering. 

KID-ordingen skal for 2011 innrettes mot prosjekter som effektivt utnytter de virkemidler som allerede har vist seg å gi gode resultater nasjonalt og internasjonalt. Samferdselsdepartementet vil for 2011 prioritere prosjekter utformet etter minst ett av to hovedhensyn:

• Prosjekter som tester ut modeller for bedre organisering og samordning av offentlig transport i distriktene på lengre sikt, på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivåer.  Samarbeidsprosjekter mellom helseforetak og fylkeskommuner vil bli prioritert spesielt.

• Prosjekter som bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, og som prioriteres ut fra regjeringens distriktspolitiske virkeområder.

Det er fylkeskommunene som formelt søker om midler. Hvis kommunene foreslår prosjekter, er det fylkeskommunen som vurderer og prioriterer prosjektene. Det stilles fortsatt krav om lokal egenandel på minst 50 prosent.

Samferdselsdepartementets invitasjon til fylkeskommunene om å søke om midler til igangsetting og gjennomføring av KID-prosjekter for 2011, sendes ut med forbehold om at Stortinget vedtar budsjettforslaget om å videreføre KID-ordningen. 

Frist for levere inn rapporter og søknad om tildeling av midler for neste år er 1. februar 2011.


For flere opplysninger – se:
• Brev av 12. november 2010 fra Samferdselsdepartementet til fylkeskommunene (pdf)

For mer informasjon – ta kontakt via:
• Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)