Kompensasjon for endringer differensiert arbeidsgiveravgift: 519,5 millioner kroner - for 2014 og 2015 - til transportnettet i Nord-Norge

- Regjeringen går inn for at det i årene 2014 og 2015 skal brukes til sammen 519,5 millioner i "kompensasjonsmidler" til tiltak og prosjekter på transportnettet i Nordland, Troms og Finnmark. Midlene er fordelt til tiltak som er særlig viktig for næringslivets transporter og som bidrar til å styrke konkurransevnen til næringslivet i Nord-Norge.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i forbindelse med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdseldepartementet i dag presenterer kompensasjonstiltak i forbindelse med endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Midlene til transportinfrastrukturen i Nord-Norge er fordelt slik (tabell i pdf-format)

Tiltak og prosjekter i 2014 og 2015 – fylkesvis oversikt – beløp i millioner kroner

NORDLAND  2014  2015
Jernbane
Vedlikeholdsarbeid på Ofotbanen  20
Mindre investering er på Ofotbanen  10,5
Investeringstiltak på Nordlandsbanen (Oteråga holdeplass, kryssingsspor og mindre investeringer)  24  10
Veg
Utbedring av flaskehalser på E6 og E10              75
Oppstart riksveg 77, Tjernfjellet  50
TROMS
Veg
Utbedring av flaskehalser på E6  80
Oppstart forberedende arbeid/plan for E6, Kvænangsfjellet  50
FINNMARK
Veg
Utbedring av flaskehalser på E6 og Rv 94  45
Farleder
Utviding av farleden ved Polarbase i Hammerfest                                           10  38
Utbedring av farleden ved Leirpollen i Tana  20
Asfaltdekke
Dekkelegging av riks- og fylkesveger - fordeles senere til tiltak i Nordland, Troms og Finnmark  70  17
Totalt (alle beløp i millioner kroner)  124  395,5

Utbedring av bruer

Innenfor beløpet på i alt 200 millioner kroner i 2015 til utbedring av flaskehalser på riksvegnettet er det satt midler til disse utbedringene:

Nordland

E6 Midtengbekken bru, Hemnes kommune

E6 Finneidstraumen bru, Fauske kommune

E6 Medbyelv bru, Narvik kommune

Troms

E6 Skogstad bru, Bardu kommune

E6 Numedal bru, Kåfjord kommune

E6 Rakenesura, Kvænangen kommune

Finnmark

Rv 94 Fallejohka bru, Kvalsund kommune

Rv 94 Skuggelv bru, Kvalsund kommune

E6 Nyelv bru, Nesseby kommune

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Kompensasjon som bedrer nordnorsk infrastruktur