Kristiansandsregionen: 285 millioner kroner til kollektivtransport, sykling og gange

- Transportutfordringene i storbyområder som Kristiansandsregionen er av en slik størrelse at veksten i persontransport må tas unna med kollektivtransport, sykling og gange i stedet for personbil. Regjeringen har i fire år samarbeidet med Kristiansand om en slik omlegging, og ønsker å fortsette i fire nye år.   

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet ønsker å inngå en ny fireårig avtale med Vest-Agder fylkeskommune og kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand om tilskudd fra belønningsordningen på til sammen 285 millioner kroner. Avtalen skal gjelde for perioden 2013-16. I 2013 skal byområdet tildeles 45 millioner kroner og de tre siste årene 80 millioner kroner per år.

En forutsetning for avtalen er at byområdet forplikter seg til å oppnå målet om at all vekst i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykling og gange. Dette er i tråd med målene i Stortingets klimaforlik fra 2012 og i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Formålet med den statlige Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal oppnås ved å øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Samferdselsdepartementet inngikk fireårig belønningsavtale med Kristiansandsregionen i 2009.

For flere opplysninger – se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)