Kryssing av Oslofjorden: Kvalitetssikringsrapport – én del av grunnlaget for valg hovedløsning

- Moderne og effektive transportløsninger for kryssing av Oslofjorden handler om å knytte sammen bo- og arbeidsregioner på begge sider av fjorden. Etatenes forslag til løsninger har vært til vurdering hos en ekstern kvalitetssikrer og nå setter vi i gang den politiske behandlingen av saken.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en kommentar i forbindelse med en rapport som er utarbeidet av Atkins Norge og Oslo Economics, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Rapporten fra ekstern kvalitetssikring (KS1) tar for seg en tidligere offentliggjort konseptvalganalyse (KVU) for kryssing av Oslofjorden, utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

- Samferdselsdepartementet foretar nå en gjennomgang av de ulike vurderingene i saken. Konseptvalganalysen, innkomne høringsuttalelser til denne og rapport fra den eksterne kvaltetssikringen vil inngå blant grunnlaget for regjeringens behandling av valg av hovedløsning, sier samferdselsministeren.

Bakgrunnsinformasjon:

KVUen anbefaler at det gjennomføres videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss–Horten, og holder det åpent om den faste forbindelsen bør være bru eller tunnel. På kort sikt anbefaler KVUen at ferjetilbudet Moss–Horten utvikles, noe som vil forutsette at rv. 19 gjennom Moss bygges ut. For rv. 23 anbefaler KVUen at valg mellom bru eller nytt tunnelløp i dagens Oslofjordtunnel må gjøres ut fra en helhetlig avveining. På lang sikt vurderes bygging av ny rv. 23 med bru over Oslofjorden som en bedre løsning enn nytt løp i dagens Oslofjordtunnel.

Kvalitetssikringsrapporten gir anbefaling om å bygge tunnel mellom Moss og Horten som erstatning for ferjeforbindelsen Moss–Horten. Forbedret ferjetilbud Moss–Horten i perioden frem til tunnelen står ferdig, anbefales kun dersom rv. 19 gjennom Moss bygges ut. For rv. 23 anbefaler kvalitetssikrer å skrinlegge planene for nytt tunnelløp på dagens Oslofjordtunnel. Kvalitetssikrer anbefaler å legge vegen i tunnel eller bro i en kortere trasé lengre nord enn dagens Oslofjordforbindelse.

KVU-rapporten har vært sendt på offentlig høring.

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden (pdf)
Vedlegg 1 - Gjennomføring av oppdraget (pdf)
Vedlegg 2 - Usikkerhetsanalyse (pdf)
Vedlegg 3 - Samfunnsøkonomisk analyse - forutsetninger og resultater(pdf)

Se også: 
KVU for kryssing av Oslofjorden (pdf)
Høringsuttalelser til konseptvalgutredningen (Statens vegvesen)
Pressemelding 19.11.2014: Samferdselsministeren fekk KVU for kryssing av Oslofjorden