KVU E10 Fiskebøl – Å i Lofoten: Samferdselsministeren har mottatt utredning fra Statens vegvesen

- Et viktig steg er nå tatt for et transportsystem som knytter Lofoten sammen på en effektiv måte, og som også gir god kontakt med naboregionene.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag mottok rapporten "Konseptvalgutredning E10 Fiskebøl-Å".

Utredningen er laget av Statens vegvesen, i samarbeid med Avinor AS og Kystverket, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Den 160 kilometer lange E10-strekningen Fiskebøl – Å i Nordland er hovedemne for utredningen, som også tar for seg ferjesamband, tilrettelegging for syklende, lufthavn og farleder til sjøs. 

Samferdselsdepartementet ga i februar 2014 Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning, KVU, for strekningen E10 Fiskebøl – Å. I august 2014 ga departementet Statens vegvesen et nærmere mandat om sentrale problemstillinger som skulle inngå i utredningen.

Videre behandling

Statens vegvesen skal nå sende konseptvalgutredningen ut på lokal høring.

Samferdselsdepartementet skal sette i gang en ekstern kvalitetssikring (såkalt KS1) av utredningen.

- På grunnlag av konseptvalgutredningen, innkomne høringsuttalelser og kvalitetssikringen, skal så Samferdselsdepartementet behandle saken for å ta stilling til hvilken hovedløsning – såkalt konsept – som skal legges til grunn for den videre planlegging av det framtidige transportsystemet i Lofoten, med særlig vekt på E10. 

- Regjeringen har ellers gjort det kjent at den ønsker en KVU om kryssing av Hadselfjorden. Samferdselsdepartementet har nylig fulgt opp dette med å sende et brev til Nordland fylkeskommune, med tilbud om å sette i gang arbeid med en slik KVU, sier samferdselsministeren. 

For flere opplysninger: KVU - "Konseptvalgutredning E10 Fiskebøl-Å" (pdf)

Kartskisse (Statens vegvesen)

Les hele saken på våre nettsider