Mer effektiv og brukervennlig innkreving av bompenger: Med fem regionale bompengeselskaper

- En omlegging fra dagens 50-60 bompengeselskaper til fem regionale bompengeselskaper legger til rette for økt profesjonalitet i bompengesektoren både når det gjelder finansforvaltning og innkjøp av tjenester og utstyr. Samlet sett betyr det at mer av bompengene kan gå direkte til utbygging av infrastruktur for veg- og kollektivtransport. Omleggingen er en del av regjeringens bompengereform, som legger opp til å redusere bilistenes bompengebelastning.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har bedt fylkeskommunene om å gå sammen for å etablere i alt fem regionale bompengeselskaper.

Departementet har tidligere i år gjennomført en møteserie der alle fylkeskommuner ble bedt om innspill til arbeidet med å omorganisere bompengesektoren.

På bakgrunn av disse møtene og annen kontakt har Samferdselsdepartementet nå sendt et brev til fylkeskommunene der departementet legger til grunn oppretting av følgende fem regionale selskaper, med tilhørende fylkesvise inndeling:    

Øst: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark

Fjellinjen: Oslo og Akershus

Sør/vest: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Nord: Nordland, Troms og Finnmark

Fylkeskommunene blir i brevet bedt om å samordne planlegging og forberedelser. Hver region skal blant annet ha ett felles kontaktpunkt for det videre arbeid med saken. Det betyr at Samferdselsdepartementet vil forholde seg til fem kontaktpunkter for eierne av de framtidige bompengeselskapene, og ikke nitten som i dag. Departementet ber ellers om en orientering om hvordan man i den enkelte region arbeider med forberedelser for oppretting av regionale bompengeselskap. En slik statusrapport skal sendes til departementet innen utgangen av oktober i år.

Rammebetingelser
Samferdselsdepartementet vil om kort tid komme nærmere tilbake til rammebetingelsene for de framtidige bompengeselskapene. Disse rammebetingelsene bygger på de overordnede prinsipper som ligger til grunn for bompengeinnkrevingen og formålet med omorganiseringen av bompengesektoren. Det skal ikke forekomme kryss-subsidiering mellom de ulike prosjektene, og det skal ikke være krav om avkasting og utbytte til eierne, men et økonomisk mål om at hvert selskap skal gå i balanse.

- Som en del av bompengereformen vil regjeringen også etablere en statlig rentekompensasjonsordning for bompengeselskapene. Det vil også bidra til lavere bompengesats for bilistene. En forutsetning for å delta i denne ordningen er at dagens bompengeselskap innlemmes i de nye regionale bompengeselskapene, sier samferdselsministeren.


Flere opplysninger - se:


For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)