Mer til asfalt på riksvegene

- I alt 1,1 milliarder kroner skal i år brukes til å legge ny asfalt på riksvegene. Med ny regjering økes innsatsen på asfaltlegging, og styrkingen betyr at vedlikeholdsetterslepet ikke lenger øker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I H/Frp-regjeringens budsjett ble bevilgningene til asfalt økt med 100 millioner kroner. Det fører til 10 prosent mer til asfaltlegging i år enn det som ble foreslått av den forrige regjeringen.

- Jeg er glad for at vi sikrer vekst i asfaltarbeidet, fremfor en nedgang slik forrige regjering la opp til. Tilleggsbevilgningen betyr at vedlikeholdsetterslepet på riksvegene ikke vokser, noe som har vært viktig for vår regjering, sier samferdselsministeren. 

Statens vegvesen har for 2014-sesongen lyst ut i alt 83 kontrakter som omfatter over 2,2 millioner tonn asfalt. Kontraktene omfatter hovedsakelig vedlikehold av eksisterende vegdekker, men også noe arbeid på anlegg.

På 1274 kilometer riksveg skal det i år gjennomføres asfaltarbeid. I tillegg er det lagt opp til asfaltarbeid på om lag 2090 kilometer fylkesveg.

Ny asfalt på riks- og fylkesveger – fordeling på regioner

Sum tiltakslengder i årets asfaltkontrakter (slik det er etter hovedutlysningen)

Tiltakslengde (km) i kontrakter *) Hvorav stedvis lapping (km)
Region  Rv Fv sum Rv Fv sum
Øst  443,5 636,1 1079,6 110,4 140,4 250,8
Sør  194,9 599,7 794,5 2,6 116,4 119,0
 Vest 185,6 288,5 474,1 0 4,4 4,4
Midt  178,6 306,6 485,2 4,8 6,1 10,9
Nord  271,1 256,4 527,6 62,3 75,1 137,4
1273,6 2087,3 3361,0 180,1 342,4 522,6
             
*) Inkluderer gang- og sykkelveger og noe legging på nyanlegg    

Stedvis lapping omfatter strekninger hvor kun mindre deler av strekningen skal asfalteres (lappes).