Morgendagens kollektivtrafikanter: Vil ha apper og smarte løsninger

Report this content

- Storbyene våre vokser. Mange flere vil reise kollektivt. En god bypolitikk betyr en offensiv satsing på gode transportløsninger. Vi må også sikre at våre innbyggere har best mulig informasjon om alternative transportmuligheter. Nå har vi fått en rapport som tegner et spennende bilde av utfordringer og muligheter for og om framtidens kollektivbrukere.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Transportøkonomisk institutt har lagt fram en rapport om framtidens kollektivreiser.

Rapporten "Morgendagens kollektivtransporttrafikanter" er bestilt av Samferdselsdepartementet, som del av grunnlaget for utviklingen av den nasjonale kollektivtransportpolitikken.

Ny teknologi - til beste for kunden

- Jeg merker meg at forskerne tror at smarttelefoner og andre mobile kommunikasjonsenheter vil endre folks reisevaner i betydelig grad. Det er en spådom jeg deler. Det handler om å gi folk flest oppdaterte valgmuligheter, både om reiseruter, transportmidler og tidspunkt. Apper og tilsvarende verktøy gjør det alt i dag lettere for passasjerene å få oppdatert informasjon slik at de kan gjøre gode reisevalg. God informasjon i sanntid gjør det enklere å benytte seg av kollektivsystemene, sier samferdselsministeren.

- Vi ser at apper er i ferd med å endre markedet for persontransport, og det er all grunn til å tro at morgendagens transportkunde vil være godt informert og stille høye krav til tilgjengelighet og service. Ny teknologi gir både nye og eksisterende aktører mulighet for å utvikle bedre og mer kundevennlige løsninger, sier samferdselsministeren.

Stor økning i kollektivreisene

Rapporten viser til at kollektivtransporten trolig vil ta over mye av persontransporten i de store byene fram mot 2050.

Mye av veksten i etterspørselen etter kollektivreiser, vil omfatte hele den voksne og eldre befolkningen, fra 25 år og opp. Dette betyr at transportpolitikken i byregionene må styrkes spesielt mot to ganske ulike grupper: yrkesaktive og eldre.

Smartere byer

- Den store befolkningsveksten i byregionene krever en helhetlig bypolitikk, der god kollektivtransport og økt fortetting rundt knutepunkt er viktige deler.

- Skal kollektivbruken økes i takt med behovet for persontransport, må vi utvikle tilbud til kundene som fanger opp behovene for sømløse reiser med gode overgangs- og byttemuligheter. Gåing, sykling, deling av bil, bruk av drosje og offentlig transport må la seg integrere på en enklest mulig måte. Ja, litt frem i tid kan selvkjørende kjøretøy være en spennende del av denne løsningen, sier samferdselsministeren.

- Sanntidsinformasjon, effektive billettløsninger på tvers av transportformene og mulighet for å kunne jobbe på tog og T-bane er med på å legge til rette for effektive hverdagsreiser og gode reiseopplevelser.

Rapporten "Morgendagens kollektivtransporttrafikanter" er skrevet av forskerne Tanu Priya Yteng og Tom Erik Julsrud ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Les rapporten (pdf)