Ny felles klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer

Samferdselsdepartementet tar sikte på å etablere en ny klageordning for jernbanepassasjerer og har nå sendt utkast til forskrift om en felles klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer på høring.

– Det er gledelig at jernbanepassasjerer nå får same klagerett som flypassasjerer, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Mens flypassasjerer har kunnet rette sine klager til egen nemnd - Flyklagenemnda, har togpassasjerer fram til nå ikke hatt samme mulighet.

I 2010 fastsatte imidlertid Samferdselsdepartementet forskrifter om gjennomføring om EU-forordning om jernbanepassasjerrettigheter. I den forbindelse ble passasjerklager etter forordningen lagt til Statens jernbanetilsyn som en midlertidig ordning.

Samferdselsdepartementet har på høring et utkast til forskrift som utvider Flyklagenemnda til også å omfatte jernbanepassasjerklager. Den nye nemnda overtar da behandlingen av klager som i dag er lagt til Statens jernbanetilsyn.

I utkastet til forskrift foreslås det at nemndas mandat ikke bare gjelder EUs jernbanepassasjerrettighetsforordning, men også passasjerrettigheter generelt, slik ordningen er på luftfartsområdet.

Den nye ordningen med felles klagenemnd for fly- og togpassasjerer gjør det nødvendig med visse endringer i jernbaneloven. Et eget høringsnotat om disse endringene ble sendt ut samtidig med utkastet til forskriften om den nye nemden.

Høringsfrist er satt til 8. juli 2011. Departementet tar deretter sikte på å legge fram et forslag til lovendring for Stortinget før ordningen kan tre i kraft.For flere opplysninger – se:


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Tags: