Ny godsterminal i Bergen: Jernbaneverket peker på to mulige lokaliseringsalternativer

- Regjeringen ønsker at mer gods skal transporteres på skinner. For å få til dette må vi ha effektive terminaler med tilstrekkelig kapasitet. Godsterminalen på Nygårdstangen er per i dag ikke i stand til å håndtere godsmengdene vi ser for oss i tiårene framover. Jernbaneverkets utredning er et godt grunnlag for å drøfte ulike alternativer. Jeg ser nå frem til å høre innspillene fra berørte myndigheter og aktører.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag fikk overlevert en konseptvalgutredning (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen av jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Delt konsept: Godshavn og godsterminal på forskjellige steder

Jernbaneverket anbefaler at delt konsept legges til grunn for videre planlegging av logistikknutepunkt i Bergensregionen.

Det anbefales at godshavnen på Dokken videreutvikles, slik at kapasiteten kan økes for å møte det antatte behovet de neste 15 til 30 årene. Det er også mulig å videreutvikle Dokken slik at det oppnås kapasitet i hele utredningens analyseperioden, som går til 2061.

Jernbaneverket anbefaler at jernbaneterminalen etter hvert bør flyttes ut av sentrum, og at Rådal og Unneland framstår som de beste lokaliseringsalternativene for en slik utflytting. Jernbaneverket konkluderer videre med at ved å modernisere og utvide kapasiteten på Nygårdstangen, vil det fortsatt være mulig bruke denne godsterminalen i 10-20 år framover, men at en slik løsning bør legges bort som selvstendig konsept.

Regjeringen legger til rette for mer gods på bane til og fra Bergen

- I tillegg til effektive og kapasitetssterke terminaler er godt vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen helt avgjørende for å gjøre skinnegående godstransport mer attraktivt. Vareeiernes tillit til skinnegående godstransport er helt avhengig av at togene kommer og går når de skal. 
- I budsjettene for 2015 og 2016 er det en betydelig økning i midler til vedlikehold av jernbanenettet, slik at det store etterslepet nå reduseres for andre år på rad. Det har ikke skjedd på flere tiår. I 2016 er Bergensbanen blant de prioriterte strekningene for fornying av jernbanen, slik at forholdene bør ligge bedre til rette for mer gods på bane til og fra Bergensområdet, sier samferdselsministeren.

Videre prosess

Konseptvalgutredningen blir nå sendt ut på høring og skal på vanlig måte bli kvalitetssikret av eksterne konsulenter (KS1).

Regjeringen vil vurdere prioritering av tiltak for å styrke terminalleddet for skinnegående godstransport i Bergensområdet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029.

For flere opplysninger – se:
• Konseptvalgutredning (KVU) logistikknutepunkt i Bergensregionen, hovedrapport (pdf)

For mer informasjon – ta kontakt via pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)