Ny utredning: Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden?

- Regjeringen vil ha en solid og effektiv beredskap mot akutt forurensning. Forskning, produktutvikling og ny teknologi er helt nødvendig for at vi skal klare å utvikle beredskapen videre og være best mulig rustet når ulykken er ute. Vi er så heldige at vi allerede har sterke kunnskapsmiljøer og produsenter av oljevernutstyr som hevder seg skarpt internasjonalt. Regjeringen ønsker å bygge videre på disse kunnskapsmiljøene og styrke norsk oljevernindustri. 

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag har mottatt utredningen ”Norsk oljevernberedskap – rustet for framtiden”.  Utredningen er laget av et utvalg som ble oppnevnt av Samferdselsdepartementet våren 2014.

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, har ledet utvalget, som fikk i oppgave å vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompentanse innen norsk oljevernberedskap kan styrkes.

- Utvalget kommer med flere anbefalinger som Samferdselsdepartementet nå skal vurdere nærmere. Vi ønsker både å styrke beredskapen vår for å møte fremtidens utfordringer, og å støtte opp om innovasjon og konkurransekraft. Rapporten er et faglig innspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Regjeringen tar sikte på å legge meldingen fram for Stortinget i 2016, sier samferdselsministeren.

Utvalgets medlemmer

Utvalget har bestått av Gry Agnete Alsos (Universitetet i Nordland), Camilla Brekke (Universitetet i Tromsø), Ranveig Kviseth Tinmannsvik (SINTEF), Andreas Quamme Nielsen (Norges forskningsråd), Sigurd Enge (Bellona), Leif J. Kvamme (Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO)), Maiken Ree og Egil Dragsund (Norsk Olje og Gass), Anne-Beth Skrede (LO), Per Anker-Nilssen (NHO) og Einar Flogeland (KS Kommunesektorens organisasjon og IUA- Interkommunale utvalg mot aktutt forurensning Vestfold). Utvalget er ledet av beredskapsdirektør Johan Marius Ly fra Kystverket.

Les utredningen ”Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden?”

Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar utredningen fra utvalgets leder beredskapsdirektør Johan Marius Ly fra Kystverket. Foto: Tor Midtbø/SD.

Multimedia

Multimedia