Nye Veier AS - operativt fra årsskiftet 2015/2016: Lovforslag om overføring av rettigheter og plikter

Report this content

- Arbeidet med oppretting av Nye Veier AS er i rute. Selskapet skal være operativt ved årsskiftet 2015/2016. Det nye selskapet får en stor og viktig oppgave i utbyggingen av et hovedvegnett som binder landet sammen og knytter Norge effektivt til hovedvegnettet i utlandet. Sammenhengende og effektiv utbygging av hovedvegnettet vil også styrke og utvide felles bo- og arbeidsmarkedsregioner og redusere antallet drepte og skadde i vegtrafikken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Som ledd i forberedelsene til operativ virksomhet fra årsskiftet har regjeringen i statsråd i dag lagt fram forslag til "Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg".

Lovforslaget er utformet etter mønster fra tilsvarende lover ved tidligere omdanninger av statlige virksomheter til egne selskap.

Etableringskostnader i 2015

Ved utgangen av oktober i år er det utbetalt nær 34 millioner kroner i forbindelse med kostnader knyttet til etablering av Nye Veier AS. Kostnadene for å etablere selskapet er ventet å bli om lag 60 millioner kroner i 2015. Beløpet vil bli dekket gjennom en tilsvarende innsparing over budsjettposten "Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant og kjøretøytilsyn m.m".

En slik dekningsmåte for etableringskostnader er i tråd med fullmakt som ble gitt til Samferdselsdepartementet ved behandling og vedtak i Stortinget høsten 2014, går det fram av en orientering i en proposisjon som ble lagt fram i statsråd i dag, og som omfatter blant annet en del budsjettsaker innenfor vegsektoren.

Flere opplysninger:

Prop. 31 L (2015-2016) Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap

Prop. 19 S (2015-2016) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet

Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei – Reformer i veisektoren