På høring: Forslag om reviderte regler for ruspåvirket kjøring

- Norske veier skal være trygge å ferdes på. Ruspåvirket kjøring er et alvorlig trafikksikkerhetsproblem Problemet omhandler langt mer enn alkohol, og er i stadig utvikling.  Det er derfor viktig at vi oppdaterer regelverket i takt med utviklingen i folks bruk av rusmidler. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet sender på offentlig høring forslag om endringer av forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser.

I 2012 ble det innført en rekke regler på dette området – blant annet en forskrift om faste grenser for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Det er denne forskriften som nå oppdateres.

På bakgrunn av innstillingen fra en departementsoppnevnt referansegruppe med medisinskfaglig og farmakologisk bakgrunn foreslås det endringer i forskriften, blant annet med sikte på:

  • å fastsette straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for syv nye stoffer (oksykodon og seks nye benzodiazepiner)
  • å justere eksisterende faste grenser på bakgrunn av ny tilgjengelig litteratur
  • å summere stoffer med lik virkningsmekanisme  
  • å klargjøre forskriftens virkeområde

Høringsfristen er mandag 3. august 2015.

Høringssaken med høringsnotat og rapport fra referansegruppen