Presseinvitasjon: Samferdselsministeren mottar rapport om kabotasje i vegtransporten

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar onsdag en rapport om utfordringer og mulige tiltak knyttet til kabotasje (transport i Norge utført av utenlandske transportører).

• Samferdselsministeren mottar rapporten onsdag 26. mars kl. 11.00 i R5, Akersgata 59.
• Vi ber om at pressen møter opp senest kl. 10.50 i resepsjonen i R5, med pressekort/ID.

Bakgrunn:

Kabotasje er transport som blir utført i Norge av transportører som er etablert i utlandet, og omfatter både transport av gods og transport av passasjerer. Kabotasje kan skje innenfor et EØS-regelverk, men kabotasje foregår også ulovlig.

Flere aktører i norsk transportbransje peker på at både lovlig og ulovlig kabotasje har økt betraktelig, og at ulikhetene i lønns- og arbeidsvilkår mellom utenlandske og norske aktører medvirker til at norsk transportbransje taper markedsandeler.

Høsten 2013 opprettet Samferdselsdepartementet en arbeidsgruppe, som på basis av de opplysninger som er tilgjengelige, skulle identifisere de viktigste utfordringene med kabotasje og foreslå tiltak for å møte disse utfordringene. Rapporten fra arbeidsgruppen er nå klar.

Pressetelefon: 919 14 777