Redusert sårbarhet ved bortfall av ekomnettet

– På bakgrunn av hendelsene i Telenors ekomnett i mai og juni er det ønskelig å kartlegge samfunnets sårbarhet i slike situasjoner. Særlig viktig er det å se på hvilken betydning bortfallet av Telenors mobilnett 10. juni hadde for håndteringen av flom og skredhendelser på Øst- og Vestlandet, sier justisminister Knut Storberget og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Post- og teletilsynet (PT) etablerer et prosjekt som skal vurdere viktige beredskapsaktørers sårbarhet overfor brudd og andre feil i ekomnettet. Samtidig skal de se på hvilken betydning denne sårbarheten kan ha for samfunnets samlede beredskap og krisehåndteringsevne.

– Prosjektet skal gi en vurdering av samfunnets avhengighet av ekomnettet i et bredere perspektiv, også for andre brukere enn beredskapsaktører. Det skal foreslås tiltak som reduserer samfunnets sårbarhet for feil i ekomnettet, sier Meltveit Kleppa og Storberget.
 
DSB vil lede arbeidet i nært samarbeid med PT. Prosjektet skal gjennomføres i dialog med involverte etater, fylkesmenn og kommuner. Rapport med anbefalinger skal leveres de to departementene innen 1. november 2011.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/pressemeldinger/kartlegger-samfunnets-sarbarhet-nar-ekom.html?id=648355