Redusert utbyttekrav til Avinor

Regjeringen vil foreslå for Stortinget å redusere Avinors utbyttekrav for regnskapsårene 2014-2017. Forslaget legger til rette for større handlingsrom og gir selskapet bedre insentiver i en periode med store investeringer.

- Dette vil gi selskapet større handlingsrom og bedre insentiver i en periode med store investeringer. Det er selskapet selv som tar stilling til investeringsplan- og takt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avinor har i brev til Samferdselsdepartementet av 6. januar i år bedt om å få styrket egenkapitalen med 2 milliarder kroner. I brevet er det vist til at en avklaring av konsernets finansielle rammebetingelser er avgjørende viktig for styrets behandling av videre framdrift for T3-prosjektet på Flesland. Avinor har lagt opp til en vesentlig resultatforbedring i årene som kommer, herunder en betydelig effektivisering på kostnadssiden.

Samferdselsdepartementet tar ikke stilling til enkeltprosjekter i Avinors investeringsplan. Avinor må selv vurdere framdrift og gjennomføring av investeringsprosjekter innenfor rammene av sin egenkapitalsituasjon og i lys av prosjektets lønnsomhet, myndighetspålagte krav og samfunnsoppdraget.

For å gi Avinor bedre insentiver til å drive kostnadseffektivt vil Samferdselsdepartementet foreslå for Stortinget å redusere selskapets utbyttekrav. Forslaget innebærer at det for regnskapsårene 2014-2017 tas utbytte på 50 prosent for resultat opp til 1 milliard kroner og at det ikke tas utbytte for resultat som overstiger dette. Det betyr i praksis å sette et tak på utbyttet på 500 millioner kroner for disse regnskapsårene. Dette vil gi selskapet større handlingsrom i en periode med store investeringer. Samferdselsdepartementet vil vurdere utbyttepolitikken fra 2018 og framover i neste eiermelding om Avinor.

Kontaktperson: Politisk rådgiver Reynir Johannesson: 465 48 595

Om Avinor:

Avinor AS er et aksjeselskap der staten eier alle aksjene. Det statlige eierskapet forvaltes av Samferdselsdepartementet, og samferdselsministeren er generalforsamling i selskapet. Avinor har som samfunnsoppdrag å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for den sivile luftfarten og en samlet flysikringstjeneste for den sivile og militære luftfarten.