Regjeringen anbefaler oppstart av Follobaneprosjektet

Regjeringen har fremmet forslag om endelig kostnadsramme for Follobanen - nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. - Såfremt Stortinget slutter seg til forslaget, gir vi med dette klarsignal for oppstart av et av de aller største og viktigste samferdselsprosjekt de siste tiårene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Nå har regjeringen lagt fram forslag om endelig kostnadsramme for Stortinget med en kostnadsramme på 26,3 milliarder kroner og en styringsramme på 24,4 milliarder kroner.

Dette er i tråd med  anbefalingen i den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet (KS2), som ble avsluttet i april 2014.

- Follobanen er et svært viktig prosjekt som vil bety mye for et bedre togtilbud for alle reisende på Østfoldbanen, sier Solvik-Olsen.

Follobanen vil gi betydelig reisetidsreduksjon for IC-reisende fra Østfold og lokaltogsreisende med Østre linje og et mer pålitelig togtilbud for alle reisende. Sammen med andre prosjekter på Østfoldbanen vil Follobanen legge til rette for et togtilbud med flere avganger på Østfoldbanen. Samtidig gjør Follobanen det mulig med flere avganger for det store antall  lokaltogreisende mellom Oslo og Ski på dagens Østfoldbane.

Kostbart prosjekt

Follobanen er et svært kostbart prosjekt. Dette har sammenheng med at den nye banen i all hovedsak går i tunnel med komplisert nærføring til mye annen viktig infrastruktur. I tillegg kommer krevende innføringer av banen til Oslo S og Ski stasjon.

- Vi mener en høy kostnad for Follobanen kan rettferdiggjøres på grunn av banens helt sentrale betydning for framtidens togtrafikk. Regjeringen er imidlertid opptatt  av at kostnadskontroll må være et særlig prioritert mål i det videre arbeidet med prosjektet. Jernbaneverket må med andre ord gjøre det de kan for at totalkostnaden skal bli så lav som mulig, sier Solvik-Olsen.

Regjeringen legger opp til rasjonell framdrift slik at den nye banen kan ferdigstilles i 2021.

Styringsrammen for prosjektet er etter gjennomført KS2 på om lag fire milliarder kroner over det beløpet som ble lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023. Denne økningen skyldes først og fremst at KS2-konsulenten har gjort oppdaterte usikkerhetsanalyser og etter det økt usikkerhetsavsetningen.

Prop. 97 S (2013-2014) Ein del saker om luftfart, veg og jernbane