Samferdselsløftet på plass!

Av Marit Arnstad (Sp), samferdselsminister

”Populisme”, ”luftslott”, ”monopolpenger”. Regjeringens ambisjoner om et milliardløft på samferdselsfeltet er blitt møtt med mistro og latterliggjøring. Etter åtte år viser regnskapet at løftene ikke bare er oppfylte – de er overoppfylte.

I Statsbudsjettet for 2013 foreslås det å bruke 35, 7 milliarder kroner på samferdsel. Det betyr en økning på 3,9 milliarder og nok en kjempesatsing på samferdsel.

Vi har gjort som vi sa vi skulle gjøre.

I 2005 overkjørte den rødgrønne opposisjonen Bondevik-regjeringen og lovte 2,2 milliarder kroner mer til samferdsel årlig. Dette ble av Bondevik-regjeringen karakterisert som overbud. ”Luftmilliarder” og ”monopolpenger”, sa Høyres samferdselspolitiker

I budsjettet for 2009 kunne regjeringen presentere regnestykket som viste at dette løftet ble overoppfylt med nesten 6 milliarder kroner.

Våren 2009 på Ski stasjon kunne tre rødgrønne partiledere presentere tidenes samferdselsløft. Dette ble svært godt mottatt. Både VG og Aftenposten karakteriserte det som en storsatsing.

På lederplass skrev Aftenposten

”Liv Signe Navarsete hadde spent forventningene høyt foran gårsdagens fremleggelse av Nasjonal transportplan. Mange av dem ble oppfylt, men så langt foreligger løftene bare på papiret.” 

I dag er ikke dette lenger løfter på et papir, men nok et løfte som blir overoppfylt med over 1,5 milliarder kroner i første fireårsperiode.

Pengene blir bevilget. Alle store investeringsprosjekter som er klare, blir startet opp. 

Vi har høye ambisjoner på samferdselsfeltet og oppfyller dem. Dette står i sterk kontrast til sist Høyre satt i regjering. De hadde lave ambisjoner som ikke ble oppfylt.

Regjeringen foreslår i alt 17,8 milliarder kroner til vegformål i 2013. Sammenliknet med 2012 er dette en økning på 1,6 milliarder kroner. Dette betyr blant annet nytt asfaltdekke på 950 km riksveg, oppstart av 24 større vegprosjekter og åpning av 15.

Regjeringen foreslår i alt 14,4 milliarder kroner til jernbaneformål, en økning på om lag 1,8 milliarder kroner. Dette gir rom for et bedre togtilbud på deler av Østlandet, oppstart av tre nye store jernbaneprosjekter, samtidig som det blir full framdrift på de tre som er under bygging. En stor del av InterCity-utbyggingen er i gang.

Vi har gjort som vi sa vi skulle gjøre. Høye ambisjoner blir oppfylt.

Regjeringens samferdselssatsing har satt sine spor. Veksten i bevilgninger over statsbudsjettet til vei og bane har vært på 64 prosent. Tilsvarende vekst sist Høyre satt i Regjering var 6 prosent.

Vi har åpnet, har under bygging eller til oppstart nær 1000 km ny riksveg. Det betyr nær en dobling av antall km firefeltsveg ved utgangen av 2013 sammenlignet med da regjeringen tok over. Bevilgningene til rassikring vil være firedoblet, mens tallet på trafikkdrepte er redusert med 30 prosent.

Vi har tredoblet jernbaneinvesteringene. Vi har åpnet, har under bygging og til oppstart 100 km dobbeltsporet jernbane. Det betyr at antall km dobbeltspor vil ha økt med over 40 prosent ved utgangen av 2013 i forhold til da vi tok over. Over 90 prosent av persontogene er i dag i rute. Kundeundersøkelser viser at flere togpassasjerer er fornøyde.

Dette er veldig bra, men vi er ikke i mål. Vi er fornøyde, men ikke tilfredse. Det er fremdeles store udekte behov. Om noen måneder skal vi presentere en ny Nasjonal transportplan. Ambisjonen er et nytt løft.

Vi trenger fremdeles økte bevilgninger for å møte transportbehovene, men like viktig som nye penger er å få mer igjen for de pengene vi allerede bruker. Dette vil jeg bruke mye av min tid på i månedene som kommer.