Samferdselsministeren har mottatt rapport om økt kapasitet på Ofotbanen

- Rapporten som Jernbaneverket og det svenske Trafikverket har utarbeidet er et nyttig og interessant innspill til en mer helhetlig infrastrukturutvikling på tvers av landegrensene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har nå mottatt rapporten Kapasitetsutfordringer Narvik – Kiruna hvor det gjøres rede for hvordan langsiktige kapasitetsutvidelser på Ofotbanen (norsk side) og Malmbanan (svensk side) kan samordnes og finansieres.

Det er stor og stadig økende etterspørsel etter kapasitet for å kjøre tog på strekningen. Det er altså behov for å utvide kapasiteten, særlig på lang sikt.

I rapporten foreslås det blant annet å etablere et felles prosjekt mellom Trafikverket og Jernbaneverket for planlegging og utbygging av kapasiteten mellom Narvik og Kiruna.

Andre forslag i rapporten er at statlige bevilgninger til infrastrukturutbygging bør baseres på en felles avtale mellom Norge og Sverige, sterkere innslag av brukerbetaling for å finansiere framtidig investeringsbehov samt etablering av en OPS-modell og et felles statlig infrastrukturselskap.

- Vi skal nå sette oss inn i anbefalingene i rapporten og vil så vurdere hvordan rapporten mest hensiktsmessig kan følges opp i samråd med det svenske Näringsdepartementet, sier Solvik-Olsen.

Rapporten "Kapasitetsutfordringer Narvik – Kiruna" er utarbeidet av Trafikverket og Jernbaneverket i fellesskap på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Näringsdepartementet. Oppdraget ble gitt høsten 2012.

Les rapporten (pdf)