Tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Samferdselsdepartementet arbeider systematisk med samfunnssikkerhet

- Det er bra at DSB følger oss opp. Med dette får Samferdselsdepartementet innspill til å gjøre en enda bedre jobb når det gjelder samfunnssikkerhet. Alle har forbedringspunkter, men jeg er veldig fornøyd med at DSB i sin rapport skriver at Samferdselsdepartementet på de fleste områder arbeider systematisk med samfunnssikkerhet, at vi har høy oppmerksomhet på området og at vi legger ned en betydelig ressursinnsats.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har mottatt rapport etter DSBs tilsyn med departementets arbeid med samfunnssikkerhet.

Ifølge DSB er kravene og føringene til arbeidet med samfunnssikkerhet i stor grad ivaretatt i Samferdselsdepartementet. Rapporten påpeker imidlertid ett brudd på krav, som går på evaluering av departementets håndtering av hendelser.

 Forbedringspunktene - Vi tar DSBs konklusjon om at vi ikke i tilstrekkelig grad gjennomfører evaluering av departementets håndtering av hendelser – og med det bryter kravene – på det største alvor. Vi har allerede utarbeidet nye rutiner for evaluering, og er i gang med å lage en oppfølgingsplan for punktene der DSB peker på behov for forbedring, sier Solvik-Olsen.

I tillegg til brudd på krav når det gjelder evaluering, peker DSB på forbedringspunkter i Samferdselsdepartementets samfunnssikkerhetsarbeid på noen områder innen styring og gjennomføring, planverk, krisehåndtering, øvelser og evaluering.

Dokumenter og linker