Universell utforming: Nær 57 millioner kroner til mer tilgjengelig kollektivtransport

- Regjeringen har som mål at alle skal med. For at flere skal reise kollektivt, er det derfor viktig at kollektivtransporten er tilgjengelig for alle. Disse midlene skal brukes på tiltak som vil gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, noe som også er positivt for miljøet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. 

Regjeringen har satt av 56,8 millioner kr til tilskuddsordningen til kommunale og fylkeskommunale tiltak for bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten.

Enkle og effektive løsninger på strekninger, knutepunkt og bussholdeplasser med mye trafikk, prioriteres. I år kom det inn søknader til 73 ulike tiltak fra 44 ulike søkere for til sammen om lag 180 millioner kroner.

Eksempler på tiltak som får midler, er:

-          Justering av avstand mellom vogn og plattform på T-banestasjoner
-          Oppgradering av bussholdeplasser
-          Planlegging og prosjektering som følger prinsippene for universell utforming

Ordningen, som administreres av Statens vegvesen, delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak for oppgradering av infrastrukturen til kollektivtransporten. Tiltakene skal støtte opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende gjennom hele reisekjeden. Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengeligheten i kollektivtransporten.

For flere opplysninger – se:

  • Fylkesvis fordeling over prioriterte tiltak i 2012 (se vedlegg i pdf)

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressesenteret til Samferdselsdepartementet, se vaktliste for jul og nyttår
  • Samferdselsenheten i fylkeskommunene

Dokumenter og linker