Universell utforming: 2 millioner kroner til flytekai og kollektivplan i Finnmark

- Finnmark fylkeskommune får midler til arbeidet med etablering av en flytekai på Altneset i Alta. Dette er en del av infrastrukturen til hurtigbåtene i Finnmark. Hammerfest kommune skal utarbeide en kollektivplan og tildeles midler for ivaretakelse av universell utforming i planen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. 

Finnmark fylkeskommune og Hammerfest kommune får tildelt henholdsvis 1 500 000 og 500 000 kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken i 2012. 

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf. 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)