Universell utforming: 690 000 kroner til Nannestad og Ås kommune i Akershus

- Midlene skal brukes på tiltak som vil gjøre det enklere å reise kollektivt for flere, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Kommunene Nannestad og Ås får i 2012 til sammen 690 000 kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken.

Nannestad kommune får 90 000 kr til kartlegging av bussholdeplassene i kommunen og Ås kommune får 600 000 kr til planlegging av gågate og miljøgate som atkomst til Ås stasjon.

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, se vaktliste for jul og nyttår