Universell utforming: Nær 2,5 millioner kroner til oppgradering av holdeplasser i Nord-Trøndelag

- Namsos kommune får midler til oppgradering av fem holdeplasser ved tre skoler i kommunen. Steinkjer kommune får tildelt midler til arbeidet med oppgraderingen av Steinkjer stasjons- og trafikknutepunkt. Disse tiltakene skal bidra til å gjøre det enklere å reise kollektivt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. 

Namsos og Steinkjer kommuner får tildelt henholdsvis 450 000 kroner og 2 000 000 kr til å videreføre fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken i 2012. 

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, se vaktliste for jul og nyttår