Utbygging av E6 Korgen – Bolna: Koster vel 1,6 milliarder kroner, anleggsstart høsten 2014

- Utbyggingen av E6 mellom Korgen og Bolna betyr tryggere og raskere trafikk på en veg som er svært viktig for både  Helgeland og hele Nord-Norge. Utbyggingen av ti delstrekninger og det meste av driften og vedlikeholdet på strekningen skal lyses ut i én samlet konkurranse. Dette betyr at samme entreprenør vil stå for utbygging, drift og vedlikehold.

[Tittelen på pressemeldingen er rettet sammenliknet med versjonen som ble sendt ut litt tidligere i dag.]

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med et forslag om utbygging og finansiering av E6 på strekningen Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommuner i Nordland.

På E6 mellom Korgen og Bolna er det er lagt opp til å bygge ut i alt 62 kilometer, fordelt på 10 delstrekninger. Om lag 47 kilometer av utbyggingen vil skje gjennom å utvide vegbredden, rette ut svinger og styrke bæreevnen i dagens veg. Det meste av arbeidet vil skje nord for Mo i Rana. Mellom Korgen og Mo i Rana vil det også bli gjennomført tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet bygging av gang- og sykkelveger. 

Utbyggingen er beregnet å koste 1 640 millioner kroner. I tråd med vedtak i Nordland fylkeskommune og i kommuner i området skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.

Utbygging, drift og vedlikehold: Utlysning i én samlet konkurranse
Samferdselsdepartementet går inn for at utbyggingen av de ti delstrekningene og det meste av driften og vedlikeholdet mellom Korgen og Bolna blir lyst ut i én samlet konkurranse. Dette betyr at samme entreprenør vil stå for utbygging, drift og vedlikehold. Departementet mener at dette prosjektet er godt egnet for en slik kontraktform.

Med et slikt opplegg vil man også få fram erfaringer som kan være nyttige for andre prosjekter i tida framover. Dette er en ny kontraktstype som må evalueres og eventuelt utvikles videre, går det fram av regjeringens forslag.

E6 på Helgeland: Trinnvis utbygging til god og sammenhengende standard
Forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, inneholder også et foreløpig opplegg for utbygging og finansiering av den trinnvise utbyggingen og utbedringen av E6 på hele Helgeland til sammenhengende og god standard. Denne samlede utbyggingen er anslått å koste om lag fem milliarder kroner, og den er forutsett gjennomført i tre deler:

  • E6 Helgeland nord (Korgen – Bolna)
  • E6 Helgeland sør (Nord-Trøndelag grense – Korgen)
  • E6 Brattås - Lien

 For flere opplysninger - se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten I Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)