Vest-Agder: 4,7 millioner kroner til holdeplasser som er tilgjengelige for alle

- Midlene skal brukes på oppgradering av holdeplasser i Randesund og Tinnheia ruteområder, noe som vil gjøre det enklere å reise kollektivt for flere, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Dette betyr at arbeidet med å etablere en universelt utformet kollektivtransport i fylket kan videreføres, sier samferdselsministeren.

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune får i 2012 til sammen 4,7 millioner kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken.

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.

Enkle og effektive løsninger på strekninger, knutepunkt og bussholdeplasser med mye trafikk, prioriteres. 

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)