Viktig avklaring rundt godsterminal i Drammensområdet

– Det har lenge pågått utredning av mulig ny godsterminal i Drammensområdet. Svært mange alternativer har vært vurdert, noe som har båndlagt store områder i regionen for annen vekst og utvikling. Regjeringen har nå vedtatt å beholde et begrenset antall lokaliseringer, slik at kommuner i nedre Buskerud får frigitt viktige områder.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringen har behandlet konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1) for ny godsterminal i Drammensområdet.
Regjeringen har besluttet at det ikke er aktuelt å bygge noen ny godsterminal på Semsmyra, Stormoen eller Holmen. Tidligere er det besluttet at heller ikke Lierstranda er aktuell.

- Dette betyr at Øvre Eiker, Drammen og Lier kommuner nå får forutsigbarhet i utviklingen av disse områdene, sier samferdseslministeren. 

Samtidig har Regjeringen besluttet å holde av Ryggkollen i Nedre Eiker, Skoger i Drammen og Kopstad i Horten, som mulige lokaliseringsalternativer for ny godsterminal. Dette er i tråd med Jernbaneverkets anbefaling. Den påfølgende eksterne kvalitetssikringen (KS1) støttet denne anbefalingen, hvor Ryggkollen er det alternativet som kommer best ut.

Viktig å få frigitt uaktuelle lokaliseringsalternativer

Hele 17-18 lokaliseringsalternativer ble i utgangspunktet vurdert. Etter en omfattende utsilingsprosess ble sju av disse med videre i utredningen: Semsmyra, Ryggkollen, Stormoen, Holmen, Lierstranda, Skoger og Kopstad.

- Selv om vi ennå ikke kan si hvilket lokaliseringsalternativ vi til slutt vil gå inn for, er det nå viktig å få frigitt de lokaliseringsalternativene som vi er sikre på er uaktuelle for en ny godsterminal, sier samferdselsministeren.

Godsanalyse i 2015

Det pågår for tiden et omfattende godsanalysearbeid som skal være ferdig om et år.
Godsanalysen vil gi grunnlag for å ta stilling til om det bør satses på en større terminal i Drammensområdet eller om det ut fra ønsket om å få størst mulige godsvolumer over på jernbane bør vurderes en annen lokalisering. Videre utvikling av godsvirksomheten i Drammen vil derfor bli sett i lys av resultatene fra godsanalysen.