Vil ha bedre tilbud for pendlere i Sør-Trøndelag - Vil forlenge Trønderbanen til Melhus

Samferdselsdepartementet ønsker å legge til rette for et bedre togtilbud på Trønderbanen. Departementet har bedt NSB se på muligheten for et gjennomgående togtilbud fra Steinkjer til Melhus, som gir forbindelse til Trondheim Lufthavn Værnes uten togbytte.

- Togstasjonene sør for Trondheim har i dag et svært begrenset tilbud, og mange av strekningene betjenes med buss. Sør-Trøndelag fylkeskommune har foreslått at endestasjonen på Trønderbanen trekkes lenger sørover, til eller forbi Melhus. Dette vil bety flere avganger og et bedre togtilbud for de som bor sør for Trondheim. Reisetiden for de som i dag må ta bussen kan halveres. Vi har bedt NSB og Jernbaneverket se på om dette kan la seg gjennomføre allerede i desember 2014 i forbindelse med ruteskifte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Dette arbeidet er en del av en større jernbanesatsing fra H/FrP regjeringen. Vi jobber målrettet for å gjøre jernbanen til et bedre alternativ for reisende. Jernbanen er spesielt viktig for jobbpendlingen, og da må vi sikre bedre frekvens og fleksibilitet. Flere avganger bidrar til det, og styrker bo- og arbeidsregionene langs banen.

Regjeringen jobber målrettet for å styrke vedlikeholdet på vedlikeholdet på jernbanen. Det er opprettet et infrastrukturfond på 30 mrd kr for å sikre bedre forutsigbarhet i fremtidige jernbanebevilgninger. I tillegg gjøres flere grep for å styrke jernbanens konkurranseevne innen godstransport, deriblant tilrettelegge for sunn konkurranse mellom godsaktørene og satsing på godsterminaler. Regjeringen tok nylig beslutning om at ny godsterminal i Trøndelag skal lokaliseres sør for byen, etter en prosess som hadde vart i mange tiår.