Vil øke antall avganger på Sørlandsbanen

Regjeringen vil ha flere avganger mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, og har bedt NSB om å legge til rette for å øke frekvensen på Sørlandsbanen med avganger tilnærmet hver andre time. Målet er å øke fra fire til åtte avganger på hverdager mellom Oslo og Kristiansand , og fra fire til sju gjennomgående avganger mellom Oslo og Stavanger. 

- Regjeringen jobber målrettet for å gjøre jernbanen til et bedre alternativ for reisende. Jernbanen er spesielt viktig for jobbpendlingen, og da må vi sikre bedre frekvens og fleksibilitet. Flere avganger bidrar til det, og styrker bo- og arbeidsregionene langs banen.

I fjor valgte den rødgrønne regjeringen ikke å øke antall dagavganger for i stedet å beholde sovevognstilbudet på Sørlandsbanen. Det er et tydelig ønske fra H/FrP regjeringen om å øke frekvensen på Sørlandsbanen slik at flere vil velge å jobbpende med toget. Samferdselsdepartementet har derfor bedt NSB og Jernbaneverket se på om det er mulig å gjennomføre dette slik at passasjerene kan få et bedre togtilbud på dagtid uten at det kuttes i sovevogn, sier samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen.

Dette arbeidet er en del av en større jernbanesatsing fra H/FrP regjeringen. Gjennom økte bevilgninger er vedlikeholdet styrket og det er opprettet et infrastrukturfond på 30 mrd kr for å sikre bedre forutsigbarhet i fremtidige jernbanebevilgninger. I tillegg gjøres flere grep for å styrke jernbanens konkurranseevne innen godstransport, deriblant tilrettelegge for sunn konkurranse mellom godsaktørene og satsing på godsterminaler.