Yrkestransportloven: Regjeringen vil sikre likebehandling i kollektivtrafikken

I dag kan man ikke sanksjonere mot fylkeskommuner og andre offentlige oppdragsgivere som bryter anbudsreglene ved kjøp av kollektivtransport når dette skjer ved såkalte tjenestekontrakter. Dette vil regjeringen endre.

- Vi er opptatt av å sikre etterlevelse av reglene, som skal føre til at det offentlige får mest og best mulig kollektivtrafikk for pengene som brukes på dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Etter forslaget skal departementet nå få hjemmel til å ilegge et gebyr dersom reglene blir brutt.

Tjenestekonsesjonskontrakter

Årsaken til at man ikke kan gripe inn mot slike regelbrudd, er at avtaler om tjenestekonsesjonskontrakter faller utenfor regelverket om offentlige anskaffelser

Regelen om overtredelsesgebyr som regjeringen nå foreslår, vil gjelde for såkalte tjenestekonsesjonskontrakter. Et eksempel på en slik type kontrakt kan være et fergeselskap som får tillatelse av fylkeskommunen til å drive en fergetjeneste – og som selv mottar betaling fra passasjerene, eventuelt med tillegg av et vederlag fra fylkeskommunen.

Brudd på EØS-avtalen

EFTAs overvåkingsorgan ESA har to ganger har tatt opp saker om brudd på EØS-avtalen når fylkeskommunen har inngått tjenestekonsesjonskontrakter om kollektivtransporttjenester.

I den ene saken brøt Aust-Agder fylkeskommune EØS-reglene da den inngikk avtaler med busselskaper for 1,7 milliarder kroner uten tilstrekkelig åpenhet og likebehandling. Norge innrømmet brudd på EØS-avtalen i begge de to sakene ESA har tatt opp.

Regjeringen ønsker med sitt forslag å sikre at regelverket etterleves i fremtiden.

Les mer: Prop. 138 L (2014-2015) Endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar)