Høyesterettsdom får konsekvenser for de ansattes ansiennitet i SAS Ground Services Norge

Høyesterett har omgjort Eidsiva lagmannsretts frifinnende dom mot SAS Ground Services i den juridiske avklaringen om arbeidstagerrettigheter. – Dette er en dag for blandede følelser. Det er en hyggelig dag for alle deltidsansatte som får økt sin stillingsprosent, samtidig som det er en trist dag for fulltidsansatte som får deltidsjobb som følge av dommen, sier administrerende direktør Ola H. Strand i SAS Ground Services (SGS) i Norge.

Saken har dreiet som om i hvilken grad SAS gjennomførte en virksomhetsoverdragelse da selskapet ansatte et antall Braathens-ansatte i forbindelse med at SGS overtok ansvaret for bakkehåndtering av Braathens fly i 2002. SGS har hele veien ment at dette ikke var en virksomhetsoverdragelse, mens vel 300 tidligere ansatte i Braathens mente så var tilfelle, og derfor anla sak mot SGS for å få de rettighetene et slikt syn ville medføre. Høyesteretts dom innebærer at man har snudd i forhold til dommene i Asker og Bærum tingrett (2003) og Eidsiva lagmannsrett (2005), som begge ga SGS medhold. – Vi er tilfredse med at en vanskelig og prinsipiell juridisk sak nå er endelig avklart i rettsapparatet. Dette har vært en meget vanskelig sak hvor ulike grupperinger, fagforeninger og jurister har hatt ulikt syn. Vi har hele tiden gjort vårt ytterste for å opptre anstendig, lovlydig og menneskelig. Høyesterett har gjort en avklaring, og vi vil nå korrigere i forhold til dette, sier administrerende direktør Ola H. Strand i SAS Ground Services (SGS) i Norge. Den fire år lange saken er nå endelig konkludert juridisk. Konsekvensen av dommen er at SGS må endre ansienniteten for alle tidligere Braathens-ansatte. Dette betyr at mange deltidsansatte nå vil få høyere stillingsprosent, mens mange fulltidsansatte med bakgrunn i SAS får redusert sin stillingsprosent til deltidsjobb. Strand vil fortest mulig møte de ansatte for å finne en god måte å håndtere dommen på. – Jeg vil møte de tillitsvalgte og ansatte på flyplassene våre. Både de og vi har behov for å legge denne vanskelige saken bak oss, og samtidig snakke om hvordan vi skal håndtere konsekvensene av dommen best mulig, sier Strand. Dette har vært en prinsipiell og komplisert sak som norsk arbeidsliv trengte juridisk hjelp til å avklare. Det var blant annet lite med norsk rett på det aktuelle området. – Vi opplevde at LO var delt i sin tolkning, jurister var delt i sin tolkning, og det samme var det norske rettsapparatet: Vi fikk støtte for vår tolkning i tingrett og lagmannsrett, men ikke i høyesterett. Vi ser derfor på dommen som en viktig avklaring for både SGS og andre i norsk arbeidsliv som er involvert i effektivisering, men konstaterer at dommen ga motsatt konklusjon av hva vi mente var riktig. SAS Ground Services mener dommen dessverre svekker arbeidstageres rettigheter i forbindelse med fremtidige nedbemanninger i norsk næringsliv, sier administrerende direktør Ola H. Strand i SAS Ground Services i Norge. Kort om saken SAS kjøpte våren 2002 Braathens etter at Braathens i praksis var konkurs. Braathens besluttet å legge ned sin egen ground handling (bakkehåndtering), og SAS Ground Services (SGS) overtok ground handling for Braathens. Gjennom betydelig effektivisering i SGS var det kun behov for å ansette ca 25% av de tidligere Braathens-ansatte for å dekke den økte oppdragsmengden for SGS i forbindelse med Braathens-oppdraget. LO og YS reiste på vegne av vel 300 tidligere Braathens-ansatte søksmål mot SAS/SAS Ground Services (SGS). Disse mener at deres ansettelse i SGS i 2002 var å betrakte som en virksomhetsoverdragelse. Dette ville i så fall innebære at de tidligere Braathens-ansatte – i motsetning til hva som ble praktisert fra SGS side – skulle behandles likt som SGS-ansatte i forhold til stillingsprosent og andre rettigheter i ansettelsesforholdet. SGS fremholt at dette ikke var en virksomhetsoverdragelse, og mener å ha fulgt gjeldende regler for arbeidslivet ved overtakelsen. Den sentrale juridiske vurdering rundt virksomhetsoverdragelse eller ikke dreier seg i stor grad om i hvilken grad Braathens Ground Handelings identitet er overført til SGS eller ikke, hvor identitet da knyttes til blant annet merkenavn, medarbeidere, utstyr og kunder. Før saken nådde høyesterett, er saken behandlet i Asker og Bærum Tingrett med kjennelse 15. oktober 2003. De ansatte nådde her ikke fram med sine krav, og anket til Eidsiva lagmannsrett. Her ble dom avsagt 18. mars 2005. Flertallet i retten mente det ikke var snakk om virksomhetsoverdragelse og ga SGS medhold på alle punkter.

Dokumenter og linker