Årsregnskapskommuniké Januar-Desember 1999

Årsregnskapskommuniké Januar-Desember 1999 HOVEDPUNKTER I ÅRSREGNSKAPET PER 31. DESEMBER 1999: * SAS Gruppens resultat før skatter er 1 846 (2 857) MSEK. Fjerde kvartal utgjorde 1 245 (378) MSEK. * Overkapasitet i markedet, generelt prispress og endret produktmiks er for en stor del årsaken til et redusert operativt årsresultat. * Enhetskostnaden var 1,1% lavere enn foregående år. * Passasjertrafikken (RPK) økte med 1,6%. * Kontantstrøm fra virksomheten var 2 227 (3 807) MSEK. * Gevinst ved salg av aksjer og andre anleggsmidler er 1 431 (1 016) MSEK. * Resultat per aksje ble for SAS Danmark A/S 8,70 (13,78) SEK, SAS Norge ASA 7,94 (12,13) SEK samt SAS Sverige AB 8,41 (12,77) SEK. Utbytte foreslås å være uforandret fra foregående år, 4,00 SEK (3,50 DKK og 3,75 NOK) per aksje. * Rapportert resultat etter skatt i SAS morselskap ble: SAS Danmark A/S 345(545)MDKK SAS Norge ASA 352(541)MNOK SAS Sverige AB 593(900)MSEK * Etter et svakt 1999 vurderes SAS Gruppens operative resultatet for år 2000 å bli vesentlig bedre. SAS Gruppens endelige årsrapport vil foreligge den 13. mars 2000. Hele rapporten er tilgjengelig på www.scandinavian.net VIKTIGE HENDELSER I DE SISTE KVARTALENE FJERDE KVARTAL 1999 * All Nippon Airways ble nytt medlem i Star Alliance. * SAS adviserte å ha til hensikt å selge en del av sin aksjeandel i British Midland til Lufthansa. * SAS lanserte ny Internet-site: www.scandinavian.net * SAS var først med nytt sikkerhetssystem som blir installert på alle Boeing 737. * SAS' styret besluttet å anskaffe 10 Airbus for totalt 10 milliarder svenske kroner som, suksessivt frem til år 2004, vil ersatte Boeing 767 på SAS' interkontinentale ruter. De nye flyene reduserer utslippene per flysete med 10-20% sammenlignet med Boeing 767. * SAS solgte ytterlige aksjer i datanettverksforetaket Equant N.V. * SAS etablerte joint venture med GECAS og solgte 30 Douglas MD-80 fly. * SAS ble utpekt av svenske forretningsreisende til det beste flyselskap innenriks og utenrikes. TREDJE KVARTAL 1999 * SAS International Hotels (SIH) solgte eiendommen Radisson SAS Portman Hotel i London. SIH vil, gjennom en langsiktig managementkontrakt, drive hotellet i fremtiden. ANDRE KVARTAL 1999 * SAS Cargo ble valgt til "Cargo Airline of the Year". * SAS og Singapore Airlines innledet en strategisk allianse. * Air New Zealand og Ansett Australia gikk inn i Star Alliance. * Forandringsprogrammet SAS 2000+ ble lansert mot kunder. * SAS bestilte ytterligere fem fly av typen deHavilland Q400. * Star Alliance undertegnet i fellesskap et dokument, Environmental Commitment Statement, som beskriver tiltak innenfor miljøområdet. FØRSTE KVARTAL 1999 * SAS opplevde fortsatt forstyrrelser i kjølvannet av luftrumsomleggingen i Skandinavia, Luftrum 98, samt innkjøringsproblemer på Oslos flyplass, Gardermoen. * SAS solgte 30% av sin aksjepost i datanettverksforetaket Equant N.V. * SAS International Hotels solgte hotelleiendommen i Amsterdam. * SAS EuroBonus vant Freddie Award for tredje gang på rad. * SAS ble utpekt til vinner av 1998 års Mercury Award i konkurranse med 250 deltagere innenfor fly- og cateringbransjen. VIKTIGE HENDELSER ETTER 31. DESEMBER 1999 * Overgangen til år 2000 forløp uten forstyrrelser i SAS' trafikksystem. * SAS lanserte WAP-tjeneste for booking av billetter via mobiltelefon. * SAS utpekes til beste innenriks flyselskap i Norge og fikk "Grand Travel Award". * SAS' styre har besluttet å anskaffe nye store fly for Europa og Skandinavia. Beslutningen omfatter 12 Airbus A321-100 samt opsjon på ytterligere 10 fly til en verdi av 4,5 milliarder svenske kroner. Flyene skal leveres fra og med høsten 2001. SAS GRUPPEN RESULTAT I SAMMENDRAG OKT - DES JAN - DES (MSEK) 1999 1998 1999 1998 Omsetning 10 896 10 909 41 508 40 946 Personalkostnader -3 469 -3 595 -14 055 -13 080 Andre driftskostnader -6 288 -6 503 -24 688 -23 751 Driftsresultat før avskrivninger 1 139 811 2 765 4 115 Avskrivninger -480 -537 -1 942 -2 125 Resultatandeler i tilknyttede -170 -13 -175 -20 selskaper Resultat ved salg av aksjer i datter- og tilknyttede selskaper -3 1 283 1 Resultat ved salg av fly og 628 177 731 1 014 bygninger Driftsresultat 1 114 439 1 662 2 985 Resultat fra andre aksjer og andeler196 1 417 1 Finansnetto -65 -62 -233 -129 Resultat før skatt 1 245 378 1 846 2 857 BALANSE I SAMMENDRAG 31. DESEMBER 31. DESEMBER (MSEK) 1999 1998 Fly og reservedeler 11 297 11 339 Andre ikke rentebærende 19 296 19 330 omløpsmidler Rentebærende omløpsmidler (ekskl.3 532 1 769 likvide midler) Likvide midler 8 335 8 011 Eiendeler 42 460 40 449 Egenkapital 17 061 16 110 Minoritetsinteresser 25 19 Ansvarlig lån 772 854 Annen rentebærende gjeld 11 624 11 005 Kortsiktig gjeld 12 978 12 461 Egenkapital og gjeld 42 460 40 449 Egenkapital 1. januar 1999 16 110 Endring av omregningsdifferanser 35 m.m. Resultat etter skatt 1999 1 686 Foreslått overføring til -770 morselskapene 31. desember 1999 17 061 KONTANTSTRØMSANALYSE OKT - DES JAN - DES (MSEK) 1999 1998 1999 1998 Resultat før skatt 1 245 378 1 846 2 857 Avskrivninger 480 537 1 942 2 125 Resultat ved salg av Anleggsmidler -821 -179 -1 431 -1 016 Justering for poster som ikke inngår i kontantstrømmen m.m. 72 -39 -130 -159 Kontantstrøm fra virksomheten 976 697 2 227 3 807 Endring av arbeidskapital 876 1 155 -295 330 Nettofinansiering fra 1 852 1 852 1 932 4 137 virksomheten Investeringer inklusive forskudd til flyleverandører -1 632 -2 625 -5 870 -6 112 Salg av anleggsmidler m.m. 4 571 455 6 439 2 360 Utbytte til morselskaper 0 0 -957 -1 141 Finansieringsover-/underskudd 4 791 -318 1 544 -756 Ekstern finansiering, netto -2 216 886 -1 220 -1 050 Endring av likvide midler ifølge Balansen 2 575 568 324 -1 806 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall (basert 31 DES 31 DES på offisiell 1999 1998 regnskapsrapportering) Avkastning på anvendt kapital 9% 13% (ROCE) Avkastning på egenkapital * 8% 13% Soliditet 41% 40% Nettogjeld, MSEK 529 2 079 Gjeldsgrad ** 0,03 0,13 Rentedekningsgrad 3,7 4,7 Verdijustert nøkkeltall (basert på markedsjustert anvendt kapital)*** CFROI 14% 22% ROCE, markedsbasert 9% 18% * etter sjablongskatt ** Gjeldsgraden beregnet som rentebærende gjeld redusert med rentebærende omløpsmidler i relasjon til egenkapital og minoritetsinteresse *** Markedsverdien på flyflåten samt nåverdien av operasjonelle leasingkontrakter inngår i markedsjustert anvendt kapital.. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000217BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000217BIT01030/bit0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker