Børsmelding fra SAS Norge ASA

Børsmelding fra SAS Norge ASA Representanter for SAS' tre morselskaper i Danmark, Norge og Sverige har den 21. og 22. september 1999 mottatt et i prinsippet likelydende brev fra samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll, den danske trafikkministeren Sonja Mikkelsen og Sveriges næringsminister Björn Rosengren. Brevet fra Dag Jostein Fjærvoll har følgende ordlyd: [REMOVED GRAPHICS] ""I forbindelse med fremleggelsen av årsregnskapet 1998 for SAS og ved senere anledninger, har sentrale personer i SAS-konsortiets ledelse reist følgende to spørsmål for offentligheten: Spørsmålet om å skape en børsnotert aksje i stedet for tre aksjer slik som i dag, og spørsmålet om å avvikle det statlige eierskapet i SAS og dermed foreta en fullstendig privatisering av selskapet. [REMOVED GRAPHICS] Bortsett fra at disse spørsmålene i seg selv er interessante, er dette spørsmål som først og fremst bør drøftes mellom SAS''ledelse og de tre skandinaviske regjeringer, dersom SAS''ledelse ønsker disse spørsmål drøftet. Ettersom det dreier seg om tre børsnoterte selskap er det også både naturlig og mer korrekt at disse diskusjoner ikke skjer offentlig. [REMOVED GRAPHICS] I tillegg er det jo også alltid opp til aksjeeieren å beslutte hva som skal skje med dennes aksjer, og det er ikke noe som ledelsen i det angjeldende selskapet bør kommentere offentlig, i det ledelsen som bekjent er valgt av eierne. [REMOVED GRAPHICS] Når dette er sagt, vil jeg samtidig gjerne tilkjennegi at jeg og mine to skandinaviske kolleger ikke har noe imot å diskutere spørsmålene med ledelsen i en eller annen form. [REMOVED GRAPHICS] Hva angår det første spørsmålet vedrørende etablering av en SAS- konstruksjon med en aksje i stedet for tre aksjer, savner jeg i det som hittil er fremført en egentlig redegjørelse for de problemer som dermed vil bli løst for SAS, og de lettelser eller fordeler som SAS derved vil kunne oppnå. Jeg tenker her på problemer og fordeler for SAS som virksomhet, mens eventuelle gevinster for aksjeeierne i form av kursgevinster på SAS-aksjen i denne sammenheng er mindre relevant. [REMOVED GRAPHICS] Det vil også være ønskelig med en vurdering fra selskapet av hvilke årsaker som kan ligge til grunn for at SAS-aksjene åpenbart har lavere verdi enn for sammenlignbare europeiske luftfartsselskap, og særskilt i hvilken grad selskapets driftssituasjon og enhetskostnader har innflytelse på aksjekursverdien. [REMOVED GRAPHICS] Både jeg og mine kolleger har lagt merke til at SAS har reelle problemer, som vi naturligvis er rede til å diskutere med SAS-ledelsen samtidig som vi gjerne vil høre ledelsens forslag til løsning på disse problemene. I den forbindelse legger vi vekt på å motta så klare meldinger som mulig med hensyn til hva ledelsen mener trengs av tiltak. En slik dialog bør føres direkte mellom SAS-ledelsen og de tre regjeringene. [REMOVED GRAPHICS] Det skal i denne sammenheng understrekes at det knytter seg vesentlige luftfartspolitiske hensyn og interesser til spørsmålet om en eventuell omdannelse av SAS, og konsekvensene av en eventuell omdannelse er selvsagt et anliggende for de tre skandinaviske regjeringene. Det er fare for at SAS etter en slik omstrukturering ikke i samme omfang som i dag kan utnytte de trafikkrettigheter som er hjemlet i bilaterale luftfartsavtaler mellom tredje land og henholdsvis Danmark, Norge respektive Sverige. En omstrukturering vil derfor i sin ytterste konsekvens kunne endre det skandinaviske luftfartssamarbeidet slik vi kjenner det i dag. [REMOVED GRAPHICS] Det vil derfor i den nærmeste fremtid under ledelse av de tre departementsråd bli gjennomført en analyse av de luftfartspolitiske konsekvensene for de statlige eierne av en endring av SAS-strukturen. Denne analysen vil bl.a. utrede konsekvensene for det skandinaviske luftpartspolitiske samarbeidet, likesom man vil vurdere de rent selskaps- og skattemessige konsekvenser. Dette arbeidet påregnes påbegynt så snart det foreligger en redegjørelse fra SAS vedrørende de forventede fordeler ved en omstrukturering for SAS som virksomhet, jmf.ovenfor. [REMOVED GRAPHICS] Med hensyn til spørsmålet om statlig eierskap og privatisering, er det enighet mellom de tre land om at en privatisering ikke er noe aktuelt tema nå, men at det selvfølgelig alltid står de tre trafikkministrene fritt til å ta denne saken opp igjen på et senere tidspunkt. [REMOVED GRAPHICS] Med vennlig hilsen Dag Jostein Fjærvoll"" [REMOVED GRAPHICS] SAS' 'tyret ser positivt på dette initiativet fra de statlige eierne. Den etterspurte redegjørelsen i brevet kommer snart til å bli utført. SAS-styret ser frem til den analysen som skal gjennomføres av de tre departementsrådene og en diskusjon med ministrene av de spørsmål som brevet aktualiserer. [REMOVED GRAPHICS] SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker