Konkurransetilsynets skisser til inngrep gir to nasjonale tapere: Redder ikke Braathens, men kan svekke SAS betydelig

"Varsel om mulige inngrep mot SAS' og Braathens' bonusprogrammer, storkundeavtaler og reisebyråavtaler" - SAS' svar til Konkurransetilsynet Konkurransetilsynets skisser til inngrep gir to nasjonale tapere: Redder ikke Braathens, men kan svekke SAS betydelig i den internasjonale konkurransen SAS har i dag oversendt Konkurransetilsynet (KT) selskapets svar på tilsynets varsel om inngrep mot bonusordninger, storkundeavtaler og reisebyråavtaler. Samt mulige krav om kapasitetsbegrensninger eller kapasitetsreduksjoner. Med sine varslede inngrep signaliserer KT et ønske om å begrense og regulere et nasjonalt marked som i høy grad er del av et internasjonalt marked. Dette vil i så tilfelle representere en tilbakegang til tiden før fri konkurranse ble innført i luften, og samtidig være enestående i Europa. Men KT's varsel gir ikke tilstrekkelig informasjon om hva slike inngrep konkret skulle kunne bestå i og innebære, og tilfredsstiller dermed ikke kravene i forvaltningsloven på dette punkt. SAS har derfor bedt KT om en grundigere redegjørelse før tilfredsstillende kommentarer kan gis. Imidlertid har SAS i sitt svar til Konkurransetilsynet redegjort for fakta og fremmet en del generelle synspunkter knyttet til de aktuelle forholdene. Mens de aller fleste land er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for at de nasjonale flyselskaper skal være i stand til å konkurrere internasjonalt, vurderer det norske Konkurransetilsynet med særnorske inngrep å gå motsatt vei. SAS er av prinsipp tilhenger av fri konkurranse på like vilkår. SAS reagerer følgelig sterkt på at Konkurransetilsynet, gjennom å søke å regulere det norske innenriksmarkedet, i betydelig grad vil kunne svekke SAS' konkurransekraft i forhold til sine internasjonale konkurrenter. Dette vil kunne få store og til dels dramatiske konsekvenser ikke bare for SAS, men også for norsk luftfart og norske kunder. En svekkelse av SAS vil kunne føre til en reduksjon i det internasjonale tilbudet - et tilbud som er basert på norske kunders behov og det norske markedets premisser. SAS er i tillegg i dag blant de største markedsførere av Norge som reisemål internasjonalt; et svekket SAS vil kunne få betydelige ringvirkninger. Gjennom å pålegge norske flyselskaper begrensninger de utenlandske aktørene ikke har, svekkes de nasjonale interesser. Det er samtidig vanskelig å se hvordan noen av de skisserte inngrep er egnet til å sikre videre drift for Braathens. Storkundeavtaler - innenfor Konkurransetilsynets eget vedtak Storkundeavtalene er ikke eksklusive. Det er i prinsippet tale om volumrelaterte rabatter storkundene fremforhandler på individuelt grunnlag - slik vi ser det i nesten alle bransjer. Disse ordningene låser ikke kundene til SAS. SAS' storkundeavtaler ligger innenfor de rammene KT trakk opp i sitt vedtak vedrørende slike avtaler rettet mot SAS i 1997 - gjeldende frem til mars 2003. Reisebyråavtaler - i tråd med Europa-kommisjonens føringer Reisebyråavtalene er ikke eksklusive. De er utformet i tråd med den politikk Europa-kommisjonen har etablert mht slike avtaler. Avtalene ble forelagt både kommisjonen og det svenske Konkurrensverket før innføring i januar 2000 - ingen av disse hadde da, eller har senere hatt, innvendinger mot dem. Konkurrensverket konkluderte senest 20. juni i år at SAS hadde oppfylt sine forpliktelser. De gjeldende avtalene i Norge er tilsvarende de reisebyråavtalene som var omfattet av den svenske beslutningen, og som har vært diskutert med Kommisjonen. Bonusordninger - nødvendig for i det hele tatt å konkurrere i luften SAS har ingen problemer med å bekrefte at bonusprogrammer har en lojalitetsfremmende virkning slik KT hevder. Det er nettopp dette som er poenget med bonusprogrammene - ordninger alle aktører i dag har. Men ordningen er ikke ekskluderende; det er fritt frem å være medlem av flere selskapers bonusprogrammer. Bonusordningene er et viktig element i konkurransen i luftfarten. Ordningene inngår som en vesentlig faktor i de allianser som er etablert i internasjonal luftfart, og som har gitt grunnlag for bredere rutetilbud, bedre service og lavere priser. Hvert enkelt flyselskap bidrar til alliansen med sitt hjemmemarked (innenriks og utenriks). Gjennom en svekkelse av EuroBonus svekkes SAS og dermed Star-alliansen. Det gir ikke like vilkår i konkurransen dersom for eksempel Air France kan tilby bonusordninger til kunder i sitt hjemmemarked, mens SAS ikke tillates å gjøre dette. SAS' hovedsyn er at et særnorsk inngrep mot bonusordninger ikke vil være egnet til å ha noen avgjørende betydning for konkurransen på norske innenriksmarkeder, men ha betydelige negative virkninger for SAS i den internasjonale konkurransen. Ingen konkurransemyndigheter har forbudt bruk av bonusordninger av denne art. Kun i Sverige er det gjort et visst inngrep mot ordningen - da på tre ruter. Det er SAS' oppfatning at bonusordningene må bestå. Skulle det likevel gjøres et inngrep mot bonusordningene, må dette skje koordinert overfor alle internasjonale aktører på samme tidspunkt - og da globalt. Krav til kapasitetsreduksjoner - uforenlig med EØS-avtalen KT har ikke hjemmel til selv å kreve kapasitetsreduksjoner på norsk innenriks hos SAS. Dette ville i praksis være det samme som å kreve at SAS selger ut eller nedlegger deler av sin virksomhet. Et krav som dette ville være uforenlig med EØS-avtalen. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med: Visekonsernsjef, SAS, Gunnar Reitan tlf. 00 46 70 9972844 Direktør norsk innenriks, Johnny Skoglund tlf. 95716380 Informasjonsdirektør Norge, Simen Revold tlf. 95716310 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00910/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker