SAS Årsregnskap 2001

Årsregnskapskommuniké SAS KONSERNET www.sas.no Januar - Desember 2001 Den 8. oktober havarerte SK686 i Milano og 118 personer omkom i den verste flykatastrofen i SAS' historie. · En fortsatt svekket etterspørsel på grunn av hendelsene 11. september og etterfølgende krigshandlinger samt vesentlig redusert Business Class-trafikk, er hovedårsakene til det svake resultatet i fjerde kvartal. · Omsetningen for året er 51 433 (47 540) MSEK. · Resultat før avskrivninger og kostnader for flyleasing (EBITDAR) ble redusert i perioden januar-desember og ble 3 168 (5 608) MSEK. · Resultat før salgsgevinster er for året -1 790 (1 291) MSEK. · Resultatet før skatt er -1 140 (2 829) MSEK. For fjerde kvartal var resultatet -1 147 (1 721) MSEK. · I et svakt marked ble SAS' markedsposisjon styrket. · Resultat per aksje for år 2001 er for SAS konsernet -6,58 (12,98) SEK og egenkapital per aksje er 96,06 (106,50) SEK. · SAS vurderer at den svake etterspørselen fortsetter i første halvår 2002, men at en viss forbedring vil skje i annet halvår. · I den senere del av 2001 har det i konsernet blitt igangsatt et antall tiltak blant annet i form av program for å øke effektivitet og produktivitet så vel som kapasitetsreduksjoner. Disse tiltak forventes å bli gjennomført med betydelig resultateffekter i 2002. · På bakgrunn av den foreliggende situasjon i markedet og det vi har nevnt ovenfor vedrørende SAS Airlines vanskelige situasjon, vurderes SAS konsernets resultat før skatt, eksklusive salgsgevinster, og bli negativt for helåret 2002 men bedre enn 2001. Kontanstrømmen forventes å bli positiv for år 2002. · SAS konsernets årsregnskap vil foreligge den 13. mars 2002 Hele rapporten er tilgjengelig på www.sas.no ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 2001 utviklet seg til flybransjens tyngste år noensinne. En suksessiv sterkere lavkonjunktur ble mer følbar i andre kvartal. Terrorangrepene i USA og de derpå følgende krigshandlingene forsterket på en dramatisk måte nedgangen i etterspørselen på flyreiser. Ikke før enn i desember kunne en viss tilbakehenting registreres. For SAS Airline, som har en for bransjen høy andel forretningsreisende, er inntektsbortfallet særdeles stort og resultatet har utviklet seg sterkt negativt. Resultat før salgsgevinster for år 2001 er -1 790 MSEK, og ligger innenfor rammen av den prognose som ble offentliggjort 6. november 2001. Arbeidet med å tilpasse virksomheten til en lavere etterspørsel har preget SAS i løpet av høsten. Det ble besluttet å gjennomføre kapasitetsreduserende tiltak i SAS Airline noe som resulterte i en total overtalighet på ca. 3 500 personer. Reduksjon av kapasiteten av fly samt nedleggelse av visse ruter, har en årseffekt på 500 MSEK og resultatforbedrende effekt på 2 400 MSEK på årsbasis. Inntektsbedrende tiltak tilsvarende en inntektsøkning på 2 200 MSEK er gjennomført. Tiltaksprogrammet i SAS Airline følger planen og kostnadsreduksjoner tilsvarende 1 700 MSEK gjennomføres suksessivt i løpet av 2002. Ut over dette er det planlagt kostnadsreduserende tiltak med en resultateffekt på 1 300 MSEK i datter- og tilknyttede selskaper. Ved siden av den negative resultatutviklingen hadde SAS i løpet av året også andre store motganger. Tyngst var det havari som skjedde med SK686 i Milano der 118 personer omkom. Hendelsen er den største katastrofen i SAS' historie og sorgen kommer til å prege SAS i lang tid. Også det ulovlig markedssamarbeidet med danske Maersk Air, som resulterte i at EU-kommisjonen idømte en høy bot og som gjorde at SAS' styre valgte å gå, har også resultert i store belastninger på SAS. Generalforsamlingen i november valgte et nytt styre som tiltrådte i selskapets kanskje absolutt vanskeligste periode. Blant årets forretningsmessige hendelser av strategisk natur var kjøp av norske Braathens den absolutt viktigste. Gjennom inkorporeringen av Braathens i SAS konsernet øker mulighetene for i samarbeid å skape et effektivt trafikknett i Norge. SAS' avtale vedrørende økning av aksjer i Spanair til 74% medfører at kontrollen og innflytelsen over Spanias nest største flyselskap øker. Avtalen er til behandling i EU-kommisjonen. I løpet av året er det gjennomført et større forandringsarbeid som har hatt som mål å skape en bedre ledelsesstruktur med en mer desentralisert og forretningsorientert organisasjon. SAS konsernet består nå av fire virksomhetsområder, hvorav SAS Airline er det enkeltvis største. I den nye strukturen og i samsvar med gjeldende styre- og eierpolicy, er det økt oppmerksomhet og oppfølgning av hver inngående enhet og dets konkurranseevne i et bransjeperspektiv. Fra et eierperspektiv var overgangen til én felles aksje i 2001 en viktig hendelse. Foran den konsolidering i industrien som kommer til å følge som et resultat av flykrisen, blir evnen til å sammenligne flyselskapenes prestasjoner og fremtid mye viktigere. Etter et vanskelig og fra avkastningssynspunkt uakseptabelt 2001, rettes nå alle anstrengelser inn på at i 2002 å oppnå en konkurranserettet virksomhet. SAS KONSERNET NY ORGANISASJON Fra og med fjerde kvartal 2001 rapporterer SAS konsernet fire virksomhetsområder. · SAS Airline omfatter passasjertransport inklusive SAS Commuter. Innenfor virksomhetsområdet inngår bl.a. de selvstendige virksomheter Scandinavian Ground Services og Scandinavian Technical Services. · Subsidiary & Affiliated Airlines omfatter de andre flyselskapene i konsernet. Fra tidligere inngår Widerøe og Air Botnia. Den 20. desember ble aksjene i Braathens ASA kjøpt, og inngår dermed i SAS konsernet med balanseregning per 31. desember 2001. I første kvartal 2002 overtar SAS konsernet aksjemajoriteten i Spanair S.A. gjennom ytterligere kjøp av 25% av selskapets aksjer. SAS konsernets andel er 74% forutsatt at EU- kommisjonen godkjenner kjøpet. Under disse forutsetninger kommer Spanair til å konsolideres som datterselskap i SAS konsernet fra og med 2002. I tilknyttede selskaper finnes Skyways, Cimber Air, British Midland, airBaltic og Grønlandsfly. · Airline Related Businesses inkluderer SAS Cargo, SMART, SAS Trading og Jetpak - alle med mesteparten av salget til eksterne kunder. SAS Flight Academy og SAS Flight Support selger tjenester til så vel interne som eksterne flyselskap. Scandinavian IT Group har mesteparten av sitt salg innenfor konsernet. · Rezidor SAS Hospitality er SAS konsernets hotellvirksomhet. Selskapet arbeider med to hotellkjeder, Radisson SAS Hotels & Resorts samt Malmaison. · [REMOVED GRAPHICS] · Prosenttalene vedrører andelen av SAS konsernets omsetning før konsernelimineringer. · STRATEGISK VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2001 · Markedsdomstolen besluttet at EuroBonus-poeng som er inntjent på konkurranseutsatte innenriksruter i Sverige ikke kan nyttes til bruk av bonusuttak. ANDRE KVARTAL 2001 · Aksjeeierne i SAS' tre morselskaper ble tilbudt å bytte sine aksjer mot samme antall nyemitterte aksjer i SAS AB, det nydannende holdingselskapet for SAS konsernet. · Jørgen Lindegaard tiltrådte den 8. mai 2001 som administrerende direktør og konsernsjef. · SAS offentliggjorde i forståelse med norske Braathens hovedeiere målet med å erverve Braathens flyselskap, eksklusive Malmø Aviation, for 1 127 MNOK. TREDJE KVARTAL 2001 · Første dag for notering og handel med aksjer i SAS AB var den 6. juli 2001. · EU-kommisjonen ila bøter for SAS konsernet og Maersk Air på 39,375 MEUR respektive 13,125 MEUR for overtredelse av EUs konkurranseregler. · Etter kritikk for håndteringen av den såkalte SAS/Maersk-saken besluttet styret i SAS AB å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre. · Hendelsene den 11. september rammet flyindustrien hardt. · Det første av elleve nye, større fly for interkontinental trafikk, en Airbus A340-300 ble levert. FJERDE KVARTAL 2001 · Det norske Konkurransetilsynet godkjente SAS konsernets kjøp av Braathens. · SAS konsernet kunngjorde at avtale er inngått med den hensikt å øke eierandelen i Spanair fra 49% til 74% av aksjene. · Ved en ekstra generalforsamling den 6. november ble det valgt nytt styre. · Eiendommene på flyplasser ble solgt til Nordisk Renting og GE Capital for 3 milliarder SEK. · Oppkjøpet av Braathens ASA ble gjennomført. HENDELSER ETTER 1. JANUAR 2002 · Den interkontinentale ruten til Delhi ble lagt ned 1. februar på grunn av svak passasjerutvikling. · RESULTAT I SAMMENDRAG OKTOBER-DESEMBER JANUAR-DESEMBER Proforma Proforma (MSEK) 2001 2000 2001 2000 Omsetning 12 810 12 809 51 433 47 540 Personalkostnader -4 825 -3 701 -17 792 -14 932 Andre driftskostnader -8 765 -7 803 -32 898 -28 898 Driftsresultat før avskrivninger, -780 1 305 743 3 710 EBITDA Avskrivninger -711 -749 -2 443 -2 192 Resultatandeler i tilknyttede -98 -49 -70 -1 selskaper Resultat ved salg av aksjer i datter- og tilknyttede selskaper 1 1 016 -24 1 033 Resultat ved salg av fly og bygninger 440 228 673 490 Driftsresultat -1 148 1 751 -1 121 3 040 Resultat fra andre aksjer og 0 4 1 15 andeler Finansnetto 1 -34 -20 -226 Resultat før skatt -1 147 1 721 -1 140 2 829 Skatt 155 -383 103 -699 Minoritetsandeler -5 10 -27 5 Resultat etter skatt -997 1 348 -1 064 2 135 Resultat per aksje (SEK)1 -6,16 8,19 -6,58 12,98 1 Resultat per aksje er beregnet på 161 816 396 aksjer for år 2001 og på 164 500 000 aksjer for år 2000. RESULTAT FØR SKATT MARKEDSUTVIKLING Markedet for flytrafikk utviklet seg relativt sterkt i første kvartal 2001. Deretter ble det registrert en gradvis svakere konjunkturutvikling og etterspørsel i løpet av våren og sommeren. I kjølvannet av 11. september har flybransjen gått inn i sin verste krise noensinne. I 2001 som helhet var SAS konsernets trafikkvekst fortsatt større enn for flybransjen for øvrig. På det svenske markedet ble det dog allikevel registrert en fortsatt markert nedgang i etterspørsel på grunn av den generelle konjunkturutviklingen samt den svake svenske kronen. I perioden 11. september til og med 31. desember sank de europeiske flyselskapenes internasjonale trafikk med 17,6% mot foregående år. Trafikken ble mest påvirket over Nord-Atlanteren med en nedgang på 31%. SAS Airline, som er det enkelt viktigste flyselskapet i konsernet, ble også hardt rammet av den reduserte etterspørselen, men ikke like mye som sine konkurrenter. For SAS Airline har den internasjonale trafikken blitt redusert med 9% og selskapet har dermed tatt markedsandeler i det svake flymarkedet. Mot slutten av året ble det registrert en tendens til tilbakehenting av den totale trafikken. Tilbakehentingen går allikevel langsomt og forretningsflyet er fortsatt meget svakt. Utviklingen i markedet setter ytterligere press på tilpasning av kapasitet for å øke belegget og komme ut av krisen. Samtlige flyselskap arbeider intensivt med å få ned sine kostnader og 10 000-talls ansatte har måttet slutte. 2001 var et vanskelig år for all reiserelatert virksomhet. Hotellindustrien ble like hardt rammet som flyindustrien av konjunkturnedganger samt av hendelsene den 11. september. ØKONOMISK UTVIKLING Kjøp og salg I november 2001 inngikk SAS avtale om å øke sin andel i Spanair fra 49% til 74%. Kjøpesummen er totalt 112 MEUR hvorav 52 MEUR kontant samt 60 MEUR i konvertering av lån. Avtalen er til behandling i EU-kommisjonen. Når tilgang til aksjene gis, kommer selskapet til å bli konsolidert som et datterselskap i SAS konsernet. SAS kunngjorde i mai 2001 sin hensikt å kjøpe Braathens flyvirksomhet, eksklusive Malmø Aviation, forutsatt at det norske Konkurransetilsynets ga sin godkjennelse. Den 23. oktober 2001 offentliggjorde Konkurransetilsynet sitt samtykke og den 20. desember 2001 kunne SAS AB overta 98,48% av aksjene. De resterende aksjene blir overtatt i januar 2002. Kjøpesummen var 27 NOK per aksje, totalt 869 MNOK. Braathens balanse er konsolidert per 31. desember 2001 i konsernet og inngår således ikke i årets resultat. Som et ledd i gjennomgangen av kapitalbindningen og konsentrasjon på kjernevirksomheten har SAS i desember 2001 solgt flyrelaterte eiendommer bestående av hangarer, flykjøkken-, verksteds- og lagerbygninger samt fraktterminaler på Arlanda (Stockholm), Landvetter (Gøteborg), Gardermoen (Oslo), Flesland (Bergen) samt Kastrup (København). Disse er kjøpt av Nordisk Renting og GE Capital Real Estate og kjøpesummen er 3 020 MSEK. Fordelingen mellom landene er 1 400 MSEK i Sverige, 1 200 MSEK i Norge og 400 MSEK i Danmark. Salgsgevinsten er 805 MSEK. SAS har samtidig tilbakeleid via operasjonelle leasingkontrakter, samtlige bygninger på 20 år og har opsjon på å kjøpe tilbake bygningene til en fastsatt pris etter 10 år, deretter på visse vilkår, hele eller deler av eiendommene etter 20 år. Leien, som er avhengig av rentenivå, er det første året 209 MSEK, noe som inkluderer den aktuelle løpende kostnad og er kostnadsmessig nøytral i forhold til om vi fortsatt eide eiendommene. Valutaeffekter Nettoeffekten av valutaforandringer mellom perioden januar-desember 2000 og 2001 er 200 MSEK. Effekten er på omsetningen 3 251 MSEK, på kostnadssiden -3 368 MSEK, samt på finansnetto 317 MSEK. Januar-Desember 2001 SAS konsernets omsetning økte med 3 893 MSEK, eller 8,2%, fra 47 540 MSEK til 51 433 MSEK. Derav er 937 MSEK økte passasjerinntekter, reduserte andre inntekter -295 MSEK samt 3 251 MSEK valutakurseffekt. SAS' passasjertrafikk målt i RPK, betalte passasjerkilometer, økte med 1,4% sammenlignet med 2000. Enhetsinntekten, yielden, renset for valutaeffekter, økte med 0,7%. Personalkostnadene økte med 2 860 MSEK, eller 19,2% og er 17 792 (14 932) MSEK. Personalantallet i SAS konsernet økte med 3,9% og renset for valutaeffekter var personalkostnadene 12,3% høyere. I tillegg til volum- og lønnskostnadsøkninger ble personalkostnadene påvirket av økte pensjonskostnader. Konsernets andre driftskostnader økte med 4 000 MSEK, eller 13,8% til 32 898 MSEK. Eksklusive valutakurseffekter var økningen 5,7%. Kostnader relatert til ulykken på Linate-flyplassen i oktober 2001 er 124 MSEK. Erstatning fra forsikringsselskaper på 235 MSEK inngår blant andre inntekter. Som et resultat av hendelsene den 11. september har SAS blitt belastet med 140 MSEK høyere forsikringskostnader sammenlignet med foregående år. Driftsresultatet før avskrivninger, EBITDA, ble 743 (3 710) MSEK. Bruttodriftsmargin ble redusert fra 7,8% til 1,4%. Avskrivningene var 2 443 (2 192) MSEK, en økning på 251 MSEK i hovedsak som et resultat av flyinvesteringer. Resultatandeler i tilknyttede selskaper rapporteres til -70 (-1) MSEK. Heri inngår inntektsoppført oppløsning av avsetning for tap på aksjeinvesteringer på 80 MSEK. Tilknyttede selskapers egentlige resultat er en svekkelse fra -1 MSEK i 2002 til -150 MSEK i 2001. Svekkingen av resultatet kom først og fremst i Spanair der SAS konsernets resultatandel ble -153 (7) MSEK. Avskrivning av goodwill er inkludert med totalt 29 (32) MSEK. Konsernets finansnetto er -20 (-226) MSEK. Rentenetto ble -300 (-154) MSEK. Valutaeffekten var 332 (15) MSEK. Den svenske kronens svake utvikling påvirket konsernets valutaresultat med -160 MSEK. Den del av salgsgevinsten som ved sale and leaseback av fly, er et resultat av at den høye US dollarkursen har påvirket finansnetto positivt med 492 MSEK. Resultat før salgsgevinster ble -1 790 (1 291) MSEK. Konsernets salgsgevinster fra salg av fly og bygninger, er i perioden 673 (490) MSEK. I dette er inkludert salg av fly gjennom sale and leaseback av en Boeing 767, ni Boeing 737, tre deHavilland Q400, en Airbus A340 samt salg av en Fokker F28 og en Dash 8 med 488 MSEK. Etter fradrag for inn- og utfasingskostnader på 684 MSEK er resultatført fra salg av fly -196 MSEK. Flyplassbygninger ble solgt i desember for 3 020 MSEK, noe som ga en salgsgevinst på 805 MSEK. Salg av hotelleiendom i Manchester samt korrigering av tidligere gevinst på eiendom i Düsseldorf er netto 63 MSEK. Resultat før skatt er -1 140 (2 829) MSEK. Forandringen i resultat før skatt beror på: Valutaeffekt 200 Driftsresultat før avskrivninger -2 850 Avskrivninger, resultatandeler -320 Rentenetto -111 Salgsgevinster -888 -3 969 Fjerde kvartal 2001 Konsernet rapporterer et betydelig negativt driftsresultat for fjerde kvartal. Fortsatt svekket etterspørsel i passasjertrafikken og redusert Business Class-trafikk, medførte sviktende inntekter. Lavere kapasitetsutnyttelse, nedgang i kabinfaktoren med 4,4 prosentenheter til 59,9% har også medført at resultatet er svekket da kapasitetsreduksjonen ikke fikk fullt gjennomslag på kostnadene i fjerde kvartal. I tillegg kommer økte salgskostnader samt kostnader for værmessige trafikkforstyrrelser. Omsetningen var uforandret sammenlignet med fjerde kvartal 2000 og er 12 810 (12 809) MSEK. Etter hensyn til valutapåvirkning er omsetningen redusert med 5,8%. Passasjertrafikken, RPK, er redusert med 7,2% sammenlignet med foregående år. Driftskostnadene økte med 2 086 MSEK eller 18,1%. Renset for valutaeffekt var økningen 10,2%. Resultat før salgsgevinster er -1 588 (473) MSEK. Etter salgsgevinster på 441 (1 248) MSEK ble resultat før skatt -1 147 (1 721) MSEK. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT00920/bit0002.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT00920/bit0002.pdf The full report

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker