SAS Konsernets delårsrapport

Januar - mars 2002 · Omsetningen for første kvartal ble 13 775 (12 137) MSEK, en økning på 13,5%. For sammenlingbare enheter ble omsetningen redusert med 7,5%. · Resultat før avskrivninger og kostnader for flyleasing (EBITDAR) ble redusert i perioden januar-mars og var 584 (1 171) MSEK. · Resultat før salgsgevinster ble for første kvartal -1 313 (77) MSEK. · Konsernets resultat før skatt er -1 446 (40) MSEK, hvorav SAS Airline -1 035 (-91) MSEK. · Resultat per aksje for perioden januar-mars ble for SAS konsernet - 8,17 (0,08) SEK og egenkapital per aksje er 83,80 (109,02) SEK. · Den negative utvikling som ble notert i fjerde kvartal 2001 fortsatte i første kvartal 2002. · Resultatforbedrende tiltak implementeres i samsvar med plan. Som forventet var effekten i første kvartal 2002 liten. · På bakgrunn av forsiktig optimisme og de planlagte effektene av tiltaksprogrammet, forventer SAS konsernet at den negative resultatutviklingen nå har nådd bunnen. Med fortsatt forventning om forbedret etterspørsel i andre halvår fastholder SAS konsernet resultatprognosen for 2002 som ble presentert den 12. februar. SAS konsernets resultat før skatt, eksklusive salgs-gevinster, forventes å bli negativ for hele 2002, men bedre enn for 2001. Operativ kontant- strøm forventes å bli positiv for år 2002. Delårsrapporten er ikke revidert. Hele rapporten er tilgjengelig på www.sas.no ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET Innledningen av 2002 preges fortsatt av den svake verdensøkonomien og den krisen i flyvirksomheten som følge av terrorangrepene og krigshandlinger i 2001. Tross tegn på stabilisering i USA og en tilbakehenting i Europa råder det fortsatt stor usikkerhet vedrørende utviklingen og for flyvirksomheten, som i høy grad følger det generelle investerings- og forbruksmønsteret, er situasjonen fortsatt svært krevende. Det første kvartal er sesongmessig svakt i SAS, noe som i år er ytterligere forsterket av de vanskeligheter som preget fjerde kvartal 2001. Det første kvartalets høye tap, 1,3 milliarder kroner før salgsgevinster, skyldes i all vesentlighet SAS Airline. Forklaringen er den vanskelige situasjon som har preget flyvirksomheten siden krisehøsten 2001. SAS Airlines passasjertilstrømming har utviklet seg bra og belegget har nådd rekordnivåer i løpet av kvartalet. Resultatmessig lider allikevel SAS Airline sterkt av en lavere andel forretnings-reisende i kombinasjon med dårlig resursutnyttelse og på visse områder ikke konkurranse-kraftige kostnadsnivåer. Trafikkreduskjoner, personalreduksjoner og andre tradisjonelle kostnadsbesparinger er gjennomført, noe som har redusert kostnadene for den umiddelbare overkapasiet som oppsto som følge av høstens sammenbrudd i etterspørsel. Resultateffekten av disse tiltak var allikevel lav i årets begynnelse men øker skritt for skritt og vurderes for år 2002 til å bli 1 700 MSEK. Helårseffekten for 2003 forventes å bli 2 400 MSEK. For på en varig måte å gjenskape SAS Airlines konkurransekraft og lønnsomhet pågår for tiden en omfattende forandringsprosess innenfor alle deler av virksomheten, som berører produkt, pris, produksjon, distribusjon og ledelse. I første trinn innføres et nytt service- og priskonsept for skandinaviske ruter, Scandinavian Direct, fra 1. juni. I forbindelse med vintertrafikkprogrammet 2002 gjennomføres en radikal omlegging av SAS Airlines produksjon. En konsentrasjon gjennomføres til ruter med høy bærekraft, mens ruter, hvor underlaget ikke er tilstrekkelig for et lønnsomt belegg, nedlegges. Hensikten er å oppnå et lønnsomt rutenett, en mer effektiv og robust produksjon med et mindre sårbart trafikksystem og bedre resursutnyttelse. I samsvar med konsernets ambisjoner, å øke forretnings-messigheten og å optimere konsernnytte, vedtas også tiltak for å øke selvstendighet og frihetsgrad i de tidligere helt integrerte enhetene innenfor bakkehåndtering, teknisk service og salg. Målet er at de langsiktige tiltakene skal innebære en resultateffekt som overstiger 4 milliarder SEK, med full effekt fra 2004. Første kvartal 2002 er det første kvartalet i SAS konsernet etter oppkjøpet av Braathens og i slutten av perioden, majoritetsandelen i Spanair. Kjøpene har medført at omsetningen øker fra ca. 50 milliarder SEK til ca. 60-65 milliarder SEK i løpet av 2002. Begge anskaffelsene innebærer en strategisk forsterkning og selskapene kommer til å bidra med ett positivt resultat som helhet for 2002. Et fremgangsrikt forandringsarbeid i SAS Airline er i dag det viktigste ut fra et resultat-synspunkt. Fra et konsernperspektiv har integrasjonen av anskaffede enheter svært høy prioritet. Det overgripende mål er å samle konsernet til en gruppe av fly- og flyrelaterte virksomheter med god lønnsomhet og sterke varemerker. En ny og mer fokusert styre- og ledelsesstruktur introduseres for å ivareta synergier innenfor konsernet, støtte en kraftfull ledelse av flyselskapsvirksomheten og samtidig utvikle konsernets øvrige virksomhetene. Hotellvirksomheten innenfor Rezidor SAS Hospitality har, i likhet med reisenæringen for øvrig, registrert en svakere etterspørsel. Resultatet er svekket temporært men virksomheten er i fortsatt sterk utvikling og utsiktene er lyse. Forandringsinnstilling og høyt tempo er en forutsetning for å kunne stå beredt for å ivareta den vekst som vår hovedvirksomhet, flyvirksomheten, står foran. Vår målsetning er fortsatt at SAS konsernet skal gå styrket ut av krisen. Det pågående arbeidet, vår relativt sterke finan-sielle situasjon og innsikten i nødvendigheten av å reagere raskt på impulser fra markedet støtter min oppfatning om at dette mål også er mulig å oppnå. Jørgen Lindegaard STRATEGISK VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2002 · SAS Airlines samarbeidsavtale med Skyways ble godkjent av det svenske Konkurrenseverket. · Airbus A340 har blitt innfaset på samtlige ruter til Asia. · EU kommisjonen godkjente den 5. mars SAS konsernets økte eierandel, 25%, i Spanair. Andelen er nå på totalt 74%, hvormed selskapet heretter behandles som datterselskap. · Det norske Konkurransetilsynet besluttet den 18. mars at SAS og Braathens ikke får dele ut bonuspoeng på innenriksreiser i Norge. SAS konsernet har overklaget beslutningen. · SAS Airline lanserte et nytt reisekonsept "Scandinavian Direct" for reiser innenfor Skandinavia som skal introduseres den 1. juni. HENDELSER ETTER 31. MARS 2002 · SAS Airline og Braathens samordner sine trafikksystemer på norsk innenriks fra og med 2. april 2002. · SAS AB gjennomførte en nyemisjon på 200 MSEK som et siste skritt i innføringen av en felles aksje. · SAS konsernet meddelte den 17. april en større forandring i sitt trafikksystem. · SAS EuroBonus fikk utmerkelsen Freddie Award for sjette år på rad. · SAS konsernet ble tildelt European Environment Awards (EERA) for beste "Europeiske miljørapport 2000". ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/14/20020514BIT01320/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/14/20020514BIT01320/wkr0002.pdf The Full Report

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker